شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

در صورتی که صادر کننده چک بدون دلیل موجه، دستور عدم پرداخت چک صادره را بدهد، مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و دارنده چک می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت نماید.

ثبت نظر :