print-icon

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

در صورتی که صادر کننده چک بدون دلیل موجه، دستور عدم پرداخت چک صادره را بدهد، مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و دارنده چک می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت نماید.

ثبت نظر :