شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

در صورتی که امضا در چک مطابقت نداشته باشد و به همین دلیل موجب عدم پرداخت آن شود، دارنده چک می تواند علیه صادر کننده آن، با استفاده از نمونه شکواییه مذکور طرح شکایت کیفری نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :