print-icon

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل مسدود بودن حساب

در صورتی که شخصی به هر دلیلی از حساب مسدود خود، چکی صادر نماید، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده و دارنده می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری شکایت نماید.

ثبت نظر :