print-iconpdf-icon

دادخواست مطالبه دیه علیه بیمه توسعه و صندوق تامین خسارت های بدنی

چنانچه در حوادث رانندگی شخص ثالث  دچار جراحات رانندگی باشد که بنا بر سکوت و یا ابهامات قانونی  و یا عدم توان پرداخت ، شرکت بیمه توسعه و صندوق تامین خسارت های بدنی از پرداخت دیه  امتناع نمودند میتوانید با استفاده از دادخواست مطالبه دیه  ذیل ،استفاده نمایید 

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

چنانچه در حوادث رانندگی شخص ثالث  دچار جراحات رانندگی باشد که بنا بر سکوت و یا ابهامات قانونی  و یا عدم توان پرداخت ، شرکت بیمه توسعه و صندوق تامین خسارت های بدنی از پرداخت دیه  امتناع نمودند میتوانید با استفاده از دادخواست مطالبه دیه  ذیل ،استفاده نمایید 

به نام خدا

 

 

خواهان :

......

خواندگان:

 

1.شرکت سهامی بیمه توسعه به نشانی تهران، بزرگراه حقاني، چهارراه جهان کودک، پلاک 49

صندوق پستي: 6834-19395 کد پستي:1518818111

 

2.شرکت بیمه ایران : به نشانی تهران 

 

3.بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران : به نشانی تهران خيابان نلسون ماندلا(آفريقا) نبش كوچه مريم پلاك ۲

صندوق پستي ۵۵۸۸-۱۹۳۹۵

 

4.صندوق تأمین خسارات جانی به نشانی : تهران،خيابان شهيد احمد قصير(بخارست)،کوچه شهيد مقدس(4)،شماره 11

 

5. راننده مقصر به نشانی ...

 

 

خواسته  : صدور حکم مبنی بر  الزام خواندگان به پرداخت دیه جراحات و نقص عضو پاهای موکل با ارجاع به کمیسیون محترم پزشکی قانونی  مقوم بر بیست و یک میلیون ریال

 

دلایل و منضمات :  وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

فتوکپی دادنامه شماره 9309977525300776

در کلاسه پرونده  930589 صادره از دادگاه....

  

 

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ...

با سلام و عرض ادب احتراماً به استحضار می‌رساند:

 1. حسب دادنامه شماره  9309977525300776 صادره در کلاسه پرونده  930589   دادگاه عمومی  بخش....  در خصوص اتهام جناب آقای .... دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح موکل آقای .... بهدیاتمشخصهدرپروندهمحکومگردیده  کهبایدظرفدوسالازتاریخفوقوحادثهبایدپرداختمیشدهاست

2.  نظربهاینکهخودرورانندهمقصر جناب آقای عبادالله ایازی پلنگی، در زمان حادثه   ، دارایبیمهنامهمعتبر ازشرکتبیمهتوسعهبودهو رابطه قراردادی فیمابین مسلم می باشد ،  متأسفانهباتوجهبهاینکههمیناینک  سهسالازتاریخحادثهگذشتهو شرکت بیمه توسعه ، به دلایل واهی و به بهانه های ناتوانی از عدم پرداخت ،   دیهایبهموکلپرداختنگردیدهاست فلذا با توجه به این مورد ،  هماکنون شرکت بیمه ایران با همکاری  بیمهمرکزیجمهوریاسلامیوصندوقتأمینخساراتجانی   با توجه به   عدمتوانایی بیمه توسعه در پرداخت  دیون قراردادی خویش ،   نسبت به پرداخت معوقات دیون بیمه توسعه ، اقدام می نمایند .

3. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در تاريخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ،  کلیه اموال و دارائی های  شرکت بیمه توسعه  جهت پرداخت دیون معوقه در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفته است  با پیگیری بیمه مرکزی و قوه قضائیه مقرر گردیده  که   شرکت بیمه توسعه  طبق مصوبه شورای عالی بیمه، دارایی ها و اموالی را که در اختیار دارد، به بیمه ایران منتقل کند و بیمه ایران نیز خسارت زیاندیدگان را از محل این اموال و دارایی ها پرداخت کندو ضمنا بر اساس اطلاعیه های شماره 46 و 47 و قبل از آن ،که هم اینک نیز در تاریخ تقدیم دادخواست ، هم در وب سایت بیمه ایران و هم در وب سایت بیمه توسعه  قابل مشاهده است ،  شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان  ، دائما در حال پیگیری و پرداخت می باشد.

4.لذا با توجه به ماده ۲۰آيين نامه شماره ۵۳ مورخه ۱۳۸۴.۱۲.۰۹ که صراحتا اعلام گردیده بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده۲۲) خسارت را پرداخت كند .

5.متأسفانه پس از تصادف حادث شده موکل ، با توجه به بی سوادی و اینکه عشایری بیش نبوده و نیز  هیچ گونه آشنایی با قوانین و رویه موضوعه نداشته ، به مرور متوجه میگردند که     از سمت دو پا دچار لنگیدن شدید شده فلذا با مراجعات به پزشک علت ان ضایعات نخاعی عنوان گردیده که تاقبل از تصادف مورد نظر چنین سابقه ای نداشته است لذا  پس از  صدورحکمقطعیکیفری و مختومه شدن پرونده پزشکی قانونی ایشان   این ضایعات به شدت بیشتر شده و  به طوری که  هم اکنون توانایی حرکت عادی مستقیم  با پاها را ندارند  کهتقاضایارجاعموکلبهکمیسیونمحترمپزشکیقانونیجهتمشخصشدن این امر  وصدورحکمبهمحکومیت  خواندگانبهپرداختآندیات مشخصه نیزمورداستدعاست

ضمنا جهت اثبات حدوث این ضایعات بعد از تصادف مورد نظر نیز شهودی نیز وجود دارند که حاضرند در محضر دادگاه محترم ادای شهادت نمایند .

 

لذا حال  باتقدیمایندادخواستوضمائماستناداً به مواد 198 و502 و  515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی  و همچنین مواد 39 و 40 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 و ابواب یک و یازدهم از قانون مسئولیت مدنی و قواعد  فقهی تسبیب و ( من له الغنم فعلیه الغرم ) و ( لزوم ایصال الحق الی المستحق ) رسیدگی و استماع  خواسته و در مانحن‌فیه صدور حکم بر محکومیت تمامی خواندگان متضامنا ،  بهپرداختدیهجراحات و نقص عضو موکلبهنرخیومالاداءبااحتسابکلیهخسارات  دادرسیوحقالوکالهوکیلمورداستدعااست.

 

 

 

 

 

 

 

  • فایلی برای دانلود وجود ندارد

ثبت نظر :