شکواییه ممانعت از حق

در صورتی که شخصی در ملک دیگری دارای حق ارتفاق بوده ولی مالک با اقدامات خود مانع استفاده وی از حق خود گشته است، می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق جهت تقاضای رفع ممانعت از حق خود اقدام نماید.

28 آبان 1396
اسداله نصیری مقدس

شکواییه ممانعت از حق وسایر دادخواستها پاسخ

ثبت نظر :