دادخواست مطالبه وجه چک از مدیر شرکت و تامین خواسته

در صورتی که چکی به حساب شرکتی صادر شود ولی وجه آن تادیه نشود، دارنده می تواند علیه شخص حقوقی و مدیر عامل شرکت با استفاده از نمونه دادخواست مذکور در دادگاه طرح دعوی نماید.

ثبت نظر :