دادخواست مطالبه وجه چک بصورت تضامنی و تامین خواسته

در صورتی که چک صادره پرداخت نشود، صادر کننده و ظهرنویس به صورت تضامنی مسئول هستند و دارنده می تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور علیه هریک در مراجع قانونی اقامه دعوا نماید.

ثبت نظر :