دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس و تامین خواسته

 در صورتی که وجه چک بدون دلیل موجه تادیه نشود، دارنده چک می تواند برای احقاق حق خود در دادگاه با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه ظهرنویس طرح دعوا نماید.

ثبت نظر :