print-icon

دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و تامین خواسته

در صورتی که چکی منجر به گواهی عدم پرداخت شود، دارنده می تواند به صادر کننده چک مراجعه نماید و با استفاده از نمونه دادخواست مذکور علیه وی در دادگاه اقامه دعوا کند.

نمونه شکواییه چک بلامحل را از اینجا مشاهده کنید

11 شهریور 1396
مهدی محمدی

دادخواست مطالبه وجه چک پاسخ

24 اردیبهشت 1396
سعید شاکرپور

پاسخ

ثبت نظر :