دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و تامین خواسته

در صورتی که چکی منجر به گواهی عدم پرداخت شود، دارنده می تواند به صادر کننده چک مراجعه نماید و با استفاده از نمونه دادخواست مذکور علیه وی در دادگاه اقامه دعوا کند.

نمونه شکواییه چک بلامحل را از اینجا مشاهده کنید

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

11 شهریور 1396
مهدی محمدی

دادخواست مطالبه وجه چک پاسخ

24 اردیبهشت 1396
سعید شاکرپور

پاسخ

ثبت نظر :