دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده پس از طرح شکایت کیفری و تامین خواسته

در صورتی که دارنده چک پس از عدم پرداخت چک علیه صادر کننده شکایت کیفری نماید، می تواند علیه وی با استفاده از نمونه دادخواست مذکور در محاکم حقوقی نیز برای مطالبه مبلغ چک طرح دعوا نماید.

ثبت نظر :