دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته

در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید و وجه چک پرداخت نشود دارنده چک می تواند علیه وراث صادر کننده  با استفاده از نمونه دادخواست فوق اقامه دعوا نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :