print-icon

دادخواست مطالبه وجه سفته از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته

در صورتی که هر یک از صادرکننده سفته یا ظهرنویس مبلغ تعهد شده در سفته را پرداخت نکنند، دارنده سفته می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند و با ارائه نمونه دادخواست فوق علیه آنها اقامه دعوا نماید و وجه سفته را مطالبه نماید.

ثبت نظر :