پرونده درخواست اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل

در صورتی که شخصی تقاضای اجرای رأی داوری را دارد که در متن قرارداد تعیین شده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی و صدور رأی به این موضوع آشنا شود.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود