پرونده الزام به تسليم مبيع

در صورتی که فروشنده، مبیع مورد معامله را به خریدار تسلیم ننموده است، خریدار می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق، قبل از اقامه دعوا علیه بایع و مطالبه مبیع، از 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود