پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی محکوم به صدور چک بلامحل شود، شاکی می تواند برای اجرای حکم و اطلاع از روند و رویه قضایی آن، پرونده فوق را مطالعه نماید.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود