پرونده انتقال مال غیر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (اجرای حکم)

در صورتی که متقاضی کسب اطلاع از نمونه رأی اجرای حکم جرم انتقال مال غیر به دیگری و مشارکت در  ایراد ضرب و جرح عمدی هستید می توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه نمایید.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود