پرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی محکوم به جرم خیانت در امانت شود، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع، اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا نماید.

نتیجه:

توقف اجرای رای به دلیل مرور زمان

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره پرونده: 84/1054/856
شماره دادنامه دادگاه: 39-188/85
دادگاه صادر کننده رای: شعبه 1054 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتيجه پرونده: توقف اجرای رای به دلیل مرور زمان
شاكي: ع ع
متهم: د پ
اتهام: خيانت در امانت

ماده 674 قانون مجازات اسلامي

با توجه به غيابي بودن راي، متن راي جهت ابلاغ به متهم در روزنامه آگهي مي‌شود. بعد از گذشت مدت مقرر و عدم واخواهي و اعتراض متهم، پرونده جهت اجراي راي به دادسرا ارسال مي‌شود. دادياري اجراي احكام، شاكي را جهت اعلام آدرس به دادسرا احضار مي‌نمايد. شاكي از دادن آدرس اظهار عجز نموده و تقاضا مي‌نمايد به منظور دستيابي به آدرس متهم و با توجه به شماره همراه متهم از مخابرات استعلام شود. دادياري حسب درخواست شاكي به مخابرات نامه‌اي ارسال مي‌نمايد. مخابرات نيز در جواب دادياري اجراي احكام اعلام مي‌نمايد كه تلفن همراه مورد نظر به نام متهم ثبت نشده است. شاكي تقاضاي صدور برگ جلب سيار را نموده و دادياري نسبت به صدور برگ جلب سيار 6 ماهه اقدام مي‌نمايد. با گذشت مدت زمان مرور زمان و عدم پيگيري شاكي، دادياري اجراي احكام طي نامه‌اي به سرپرست دادسرا موضوع را اطلاع‌رساني نموده و النهايه با توجه به ماده 174 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و به علت اينكه راي صادره مشمول مرور زمان شده اجراي راي متوقف مي‌شود.

حسب كيفرخواست شماره 2988 مورخ 1384/10/14 صادره از شعبه 2 دادياري دادسراي ناحيه يك، آقاي پ متهم است به خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودرو هيوندا متعلق به شاكي كه با عنايت به كيفرخواست صادره، عدم حضور متهم در جلسه دادرسي جهت دفاع از اتهام انتسابي، اتهامش را محرز و مسلم دانسته و وفق مواد 674 قانون مجازات اسلامي، متهم موصوف به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم مي‌شود. راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و پس از آن ظرف بيست روز قابل پژوهش است.

تبصره 1 ماده 217 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :" آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهي نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.‌ هرگاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هر حال محكوم‌عليه مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رأي تقاضاي وا خواهي‌ نمايد. در اين صورت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌نمايد." لذا نشر آگهی رای به منظور شروع مهلت واخواهی و تجدید نظر برای اجرای آن کاملا صحیح است. در خصوص صدور برگ جلب سیار نیز باید گفت با توجه به عدم شناسایی متهم، وفق ماده 118 قانون فوق که بیان می‌دارد :" قاضي مي‌تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد: ‌الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو مي‌باشد. ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد. " این عمل به درستی انجام شده است. توقف اجرای رای به علت مرور زمان نیز کاملا به درستی انجام شده است. ماده 174 بیان می‌دارد :" در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت‌حكم، اجراي آن موقوف مي‌گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود."رای صادره در این پرونده نیز مطابق بند ماده فوق است که در آن آمده است :" حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال" لذا تصمیمات اتخاذی در این پرونده کاملا به درستی انجام شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32