2: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی در پرونده‌ای محکوم به صدور چک بلامحل شود، شاکی با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع، می‌تواند اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا کند.

نتیجه:

معرفی و تحویل متهم به زندان

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك ، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره پرونده: 87/752
شماره دادنامه دادگاه: 49
دادگاه صادر کننده رای: شعبه 1027دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتيجه پرونده: معرفی و تحویل متهم به زندان
شاكي: 1- ع م 2- ام ج 3- ع م
متهم: م م
اتهام: صدور چك بلامحل

ماده 47 قانون مجازات اسلامی
ماده 3 و بند ج ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک

پرونده جهت اجراي حكم به دادسرا ارسال مي‌شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادياري اجراي احكام، داديار مربوطه به دفتر دستور مي‌دهد: 1- پرونده ثبت كلاسه اجرايي شود 2- مراتب ممنوعيت متهم از داشتن دسته چك به بانك مركزي اعلام شود. 3- محكوم‌له جهت مساعدت در دستيابي به محكوم عليه به دادسرا احضار شود. 4- پرونده مقيد به وقت نظارت باشد. دفتر نيز در راستاي اجراي دستورات فوق اولا محكوم‌لهم را جهت مساعدت در دستيابي به محكوم‌عليه به دادسرا احضار مي‌نمايد. يكي از شكات درخواست صدور دستور ممنوع‌الخروج شدن متهم و همچنين دستور جلب وي را مي‌نمايد. دادياري در مقام پاسخ به درخواست نامبرده اولا طي نامه زير، مراتب ممنوع‌الخروج بودن متهم را به دادستاني كل كشور اعلام مي‌نمايد: احتراما خواهشمند است دستور فرماييد تا محكوم‌عليه خانم مهرك م كه به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل به موجب دادنامه شماره 49 غيابي مورخ 23/01/1388 صادره از شعبه 1027 دادگاه عمومي تهران محكوم به دو سال حبس گرديده از مرزهاي زميني هوايي و درياي كشور ممنوع‌الخروج گرديده و به محض رويت جلب و به اين اجراي احكام اعزام نمايند. همچنين برگ جلب سيار متهم نامبرده به شرح زير صادر مي‌شود: در خصوص پرونده اجرايي كلاسه 1ج/880699 مقرر است تا محكوم‌عليه كه به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل به موجب دادنامه شماره 49 صادره از شعبه 1027 دادگاه عمومي محكوم به 2 سال حبس گرديده جلب و به اين اجراي احكام اعزام گردد. اعتبار برگ جلب سه ماه است. دادستاني كل كشور نيز طي نامه‌اي به رئيس پليس گذرنامه ناجا دستور مي‌دهد از خروج متهم نامبرده به مدت يك سال جلوگيري شده و ضمنا در صورت مشاهده نامبرده دستگير و به شعبه اول دادياري اجراي دادسراي ناحيه سه ونك اعزام گردد. با اتمام مهلت برگ جلب سيار يكي از محكوم‌عليهم تقاضاي تمديد برگ جلب سيار را مي‌نمايد. همچنين يكي ديگر از شكات تقاضاي صدور برگ جلب سيار را مي‌نمايد. يكي از محكوم‌لهم در معيت مامور نيروي انتظامي به آدرس محكوم‌عليه مراجعه نموده ليكن نامبرده در محل حضور ندارد. همچنين با دوبار ديگر مراجعه به محل، هيچ ردي از متهم پيدا نمي‌شود. متهم با يكي از شكات در خيابان درگير شده كه گزارش آن به شرح زير به دادسرا ارسال مي‌شود: برابر اعلام شماره خبر 3878 مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در ساعت 18:55 مورخ 89/01/02 اينجانب استوار دوم ش سر اكيپ گشت كلانتري 108 نواب با كد درگيري در موقعيت ... حاضر و ضمن بررسي موضوع مشص گرديد در محل حاضر كه خانم مهرك م با دو نفر به نام فهيمه ه و عليرضا م درگير بودند. دو نفر اخير خانم مهرك م را گرفته بودند و مي‌گفتند بايد به كلانتري برده شود. با توجه به برگ جلب آقاي عليرض م ، موضوع به اجراي احكام گزارش و متهم به آن شعبه اعزام مي‌شود. دادياري اجراي احكام نيز برگ بازداشت متهم را صادر و طي نامه زير متهم را به زندان اوين اعزام مي‌نمايد. رياست محترم بازداشتگاه اوين: بدينوسيله متهم با مشخصات زير توسط مامور كلانتري 108 نواب معرفي مي‌گردد. مقتضي است تا اطلاع ثانوي در بازداشت بوده و تاريخ معرفي وي به آن بازداشتگاه در ذيل نسخه ثاني اين ورقه گواهي و جهت ضبط در پرونده مربوطه اعاده گردد. نوع و ميزان مجازات: نامبرده به تحمل 2 سال حبس تعزيري محكوم گرديده است. مقتضي است پس از اتمام حبس اگر به علت ديگري در بازداشت نباشد فورا آزاد و نتيجه را به اين اجرا ارسال نماييد. پس از تحويل متهم و نامه فوق، داديار ناظر زندان طي نامه‌اي به دادياري اجراي حكم اعلام ميزان دقيق محكوم‌به به انضمام تصوير مصدق دادنامه صادره و ميزان دقيق جزاي نقدي را درخواست مي‌نمايد. همچنين ميزان بازداشت قبلي متهم را نيز خواستار مي‌شود. دادياري مربوطه نيز پاسخ وي را ارسال مي‌نمايد.

در خصوص اتهام خانم م م به لحاظ عدم دسترسي و كيفرخواست دادسراي ناحيه 3 تهران داير به صدور 5 فقره چك بلامحل به شماره‌هاي 2989847(87/03/15) و 2989849(87/04/15) و 2989850(87/03/23) موضوع شكايت آقاي عليرضا م و شماره 29899838(28/1286) موضوع شكايت امين ج و شماره 2989827(87/02/03) موضوع شكايت علي م ، جمعا به مبلغ 687500000 ريال عهده بانك كارآفرين شعبه آفريقا، دادگاه نظر به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله شكات خصوصي و ملاحظه تصاوير چك و گواهي عدم پرداخت و اظهارات شكات و وكيل محترم متهم به شرح صورت‌جلسه اتهامات را وارد تشخيص داده و ضمن انطباق عمل وي با مواد 47 قانون مجازات اسلامي و 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چك مصوب 1355/4/15 با اصلاحات بعدي الحاقي 1372/8/11 و 1382/6/2 مجلس شورا، حكم بر محكوميت متهم به دو سال حبس تعزيري و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال صادر و اعلام مي‌نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران است . شعبه 1027 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 در خصوص مجازات صدور چک بلامحل با مبلغ بیشتر از 50000000 ریال مقرر می‌دارد : " چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم‌خواهد شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد،‌ مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود." لذا قاضی اجرای احکام در این خصوص (ارسال نامه به بانک مرکزی جهت ممنوعیت متهم از داشتن دسته چک) کاملا منطبق با قانون عمل نموده است. همچنین احضار متهم جهت اجرای رای کاملا منطبق با قانون است. ماده 133 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است : " با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد." که با توجه به این ماده اهمیت مساله جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام به درستی نامه منع خروج نامبرده را به دادستانی ارسال می‌دارد. همچنین معرفی متهم به زندان پس از دستگیری وی نیز به استناد ماده 294 قانون فوق که بیان داشته است :" اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند " صحیحا انجام می‌شود.