پرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجهی بابت صادر کردن چکی شود، خواهان می تواند با مطالعه جزئیات پرونده فوق، از تمامی مراحل اجرای یک حکم آگاهی یابد و اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود