پرونده درخواست ملاقات فرزند

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق حضانت فرزند مشترک را بر عهده داشته باشد و طرف دیگر را از ملاقات طفل منع نماید، دیگری می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه اقامه دعوا برای درخواست ملاقات فرزند مشترک و همچنین نحوه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی اطلاع یابد.

نتیجه:

صدور قرار ابطال دادخواست

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: درخواست ملاقات فرزند
نوع دعوا: غیر مالی
نتيجه پرونده: صدور قرار ابطال دادخواست
شماره پرونده: 9009980001100167
شماره دادنامه: 9009970001100537
خواهان: مصطفی م
خوانده: سارا ع
خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر ملاقات با فرزند و تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات و بدوا دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیرمالی
دلایل و منضمات: کپی مصدق سند ازدواج، کپی کارت ملی

ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

متن دادخواست :


ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران


 احتراما به استضحار عالی می‌رساند اینجانب به موجب سند ازدواج شماره 788 تنظیم شده در دفترخانه ازدواج شماره 473 با خوانده دعوا ازدواج نموده‌ام. حاصل زندگی مشترک یک فرزند یک ساله به نام علی می‌باشد. لذا فرزند مشترکمان نزد خوانده می‌باشد و ایشان اجازه ملاقات را با فرزند نمی‌دهد. تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ملاقات با فرزند را طبق ماده 1174 قانون مدنی با تعیین زمان و مکان ملاقات و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند را دارم.


گردشکار پرونده :


بعد از ثبت دادخواست، به دستور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی خواهان در جلسه حاضر نشده و خوانده در دادگاه حضور دارد. دادگاه پس از ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

 در خصوص دادخواست خواهان مصطفی م به طرفیت سارا ع مبنی بر صدور حکم مبنی بر ملاقات با فرزند و تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات و بدوا دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند، با توجه به محتویات پرونده و توجها به ضرورت اخذ توضیح از خواهان و عدم حضور وی در جلسه دادرسی علیرغم ابلاغ اظهاریه و عدم امکان رسیدگی بدون اخذ توضیح از نامبرده، دادگاه مستندا به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخوست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


قلي پور، رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

ماده 95  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته است :" عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌كه دادگاه به اخذ‌ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين‌ در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال‌ خواهد شد." لذا با توجه به عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی و نیاز دادگاه به اخذ توضیح از وی، دادگاه به درستی قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است.