print-icon

پرونده مطالبه نفقه

در صورتی که زوج بدون دلیل موجه از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه جهت مطالبه نفقه خود از دادگاه اقدام نماید.

نتیجه:

صدور قرار رد دادخواست

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: مطالبه نفقه
نوع دعوا: مالی
نتيجه پرونده: قرار رد دادخواست دفتر
شماره پرونده: 9009980001100187
شماره دادنامه: 9009970001100572
خواهان: مهناز ش
خوانده: محمدتقی م
خواسته: الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ 1388/11/30 لغایت صدور حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی فعلا مقوم به 5100000 ریال
هزينه دادرسي: مبلغ 153000 ریال
دلایل و منضمات: 1- کپی مصدق عقد نامه 2- کپی مصدق شناسنامه زوج 3-دادنامه شماره 8802430 و اصلاحی 890323 صادره از شعبه 279 4- کپی نظریه هیات کارشناسی

ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

متن دادخواست:


 ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب تهران


 احتراما به استضحار می‌رساند اینجانب بر حسب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1364/7/16 به عقد دائمی و شرعی خوانده محترم در آمده‌ام. به موجب دادنامه شماره 8802430 و اصلاحی آن به شماره 890323 صادره از شعبه 279 دادگاه خانواده تهران، خوانده محترم از تاریخ 86/11/29 تا 88/11/30 محکوم به پرداخت نفقه ایام گذشته شده بود که در مرحله اجرا مبلغ حکم به اینجانب پرداخت شده است. اما متاسفانه با توجه به صدور دادنامه قطعی، مجددا مشارالیه از پرداخت نفقه اینجانبه از تاریخ 88/11/30 تا کنون امتناع نموده است. علی ایحال با توجه به اینکه هیات محترم کارشناسی در نظریه مورخ 88/11/28 اعلام نموده است که خوانده محترم می‌بایست ماهیانه مبلغ 2/800/000 ریال را تا صدور حکم به اینجانبه پرداخت نمایند و با توجه به شاخص تورم، این مبلغ نیز تغییر یافته است، متاسفانه مشارالیه باز هم از پرداخت مبلغ ماهیانه موصوف امتناع می‌نماید. اینک با توجه به مراتب معروضه، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.


گردشکار پرونده:


 بعد از ثبت دادخواست، به دستور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. خوانده طی لایحه زیر دفاعیات خود را تقدیم دادگاه می‌نماید:


احتراما به استحضار عالی می‌رساند پرونده تمکین در شعبه دیگری (شعبه 282 مجتمع باهنر) در حال رسیدگی است و با توجه به اینکه رسیدگی به نفقه مستلزم تعیین تکلیف در مورد تمکین است تقاضای رد دادخواست نامبرده تا تعیین نکلیف نشوز نامبرده مورد استدعاست. ضمن اینکه نفقه مورد حکم دادنامه نامبرده توسط اینجانب پرداخت شده است.


در موعد رسیدگی طرفین در دادگاه حضور ندارند. ضمن اینکه خواهان نیز در آدرس اعلامی شناخته نشده است. لذا دادگاه ضمن ارجاع پرونده به دفتر دستور اقدام قانونی را صادر نموده و مدیر دفتر به شرح زیر قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید:

قرار رد دادخواست دفتر


 نظر به اینکه دادخواست تقدیمی از جهت عدم شناسایی خواهان ناقص بوده و علیرغم ابلاغ اخطاریه به تقدیم کننده دادخواست، ایشان در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص آن اقدامی ننموده لذا بنا به مراتب فوق و به استناد مقررات ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست مذکور صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف 3 روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.


 


قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

ماده 56 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بیان می‌دارد :" هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌ دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود." در پرونده فوق اگر محل اقامت خواهان در دادخواست معلوم نبوده می‌بایست بدون ارسال اخطار رفع نقص، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز قرار رد دادخواست دفتر را صادر می‌نموده در حالی که اولا به صورت فوق نبوده و ثانیا مدیر دفتر ظرف مدت مقرر قانونی اقدام به صدور قرار فوق ننموده است.