print-icon

پرونده طلاق توافقی

در صورتی که زوجین به دلیل مشکلات و اختلافات متعدد قصد طلاق توافقی داشته باشند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب آگاهی در این خصوص، صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تقاضا نمایند.

نتیجه:

صدور گواهی عدم امکان سازش

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: طلاق توافقی
نوع دعوا: غیر مالی
نتيجه پرونده: صدور گواهی عدم امکان سازش
شماره پرونده: 9009980001100186
شماره دادنامه: 9009970001100421
خواهان: م ب
خوانده: ف ا
خواسته: صدور گواهي عدم امكان سازش
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیرمالی
دلایل و منضمات: کپی مصدق شناسنامه، کپی مصدق عقدنامه، گواهی عدم بارداری

ماده 1133، 1135، .114 و 1141 قانون مدنی
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق
قاعده فقهی « الطلاق بید من اخذ با الساق»

متن دادخواست :


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران


اینجانب در تاریخ 72/7/9 در دفترخانه ازدواج شماره 705 تهران به عقد خوانده درآمدم. که ثمره آن یک فرزند مشترک می‌باشد. متاسفانه به دلیل برخی مسائل پیش آمده ادامه و استمرار زندگی مشترک غیرممکن گردیده است. لذا به طور مسالمت‌آمیز با شرایط ذیل توافق به طلاق گرفته‌ایم: 1- زوجه مهریه خود را دریافت نموده و ادعایی ندارد. 2- زوجه نسبت به نفقه معوقه و نفقه دوران عده و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک ادعایی ندارد. 3- زوجه جهیزیه خود را دریافت می‌نماید. 4- حضانت فرزند مشترک با زوج است و زوجه می‌تواند روزهای جمعه فرزند خود را ملاقات نماید. 5- زوجین هیچگونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.


گردشکار پرونده:


 قرار ارجاع به داوری به شرح زیر صادر می‌شود:


نظر به اینکه زوجین اصرار بر طلاق دارند به منظور تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین و سازش زوجین، مستندا به ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می‌گردد تا زوجین نسبت به معرفی داوران واجد الشرایط خود ظرف بیست روز پس از ابلاغ اقدام نمایند.


قلی پور رئیس شعبه 279


اخطاریه‌ای مبنی بر معرفی داوران ظرف مهلت بیست روز به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. همچنین نامه‌ای به پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا وضعیت بارداری خوانده بررسی و اعلام گردد. پزشکی قانونی در پاسخ به دادگاه می‌نویسد: زوجه باردار نمی‌باشد.


داوران مزبور از طرف زوجین به دادگاه معرفی می‌شوند. داوران پس از صحبت با طرفین و بررسی موضوع النهایه نظر خود را به شرح زیر به اطلاع دادگاه می‌رسانند:


احتراما اینجانبان فرهاد ا به عنوان داور از طرف زوج و احمد ر به عنوان داور از طرف زوجه انتخاب گردیده و طرفین را جهت ادامه زندگی دعوت به سازش کردیم لیکن به علت اختلافات شدید و عدم توافق طرفین، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا داریم.


سپس زوجین طی لایحه زیر موارد مورد توافق خود را به اطلاع دادگاه می‌رسانند:


احتراما پیرو صحبت‌های شفاهی و به علت عدم حل اختلافات اینجانبان (زوج و زوجه) موارد مورد توافق را به شرح زیر اعلام می‌داریم: 1- نفقه زوجه به زوج بذل شده و زوج قبول بذل می‌نماید. 2- زوجه تمام مهریه خود را گرفته و ادعایی در این خصوص ندارد. 3- جهیزیه زوجه به وی مسترد می‌شود. 4-زوجین دارای یک فرزند پسر هستند که توافق می‌شود زوجه روزهای جمعه از 8 صبح تا 8 شب او را ملاقات نماید. 5-زوجه نسبت به سایر حقوق مالی هیچ ادعایی ندارد.


موارد فوق در دادگاه صورت جلسه شده و به امضای طرفین می‌رسد. خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:


 

در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی زوج و زوجه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست با توجه به اوراق و به موجب سند نکاحیه به شماره 8603 – 72/7/9 صادره از دفترخانه شماره 70 تهران، علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز و در دادخواست و نیز جلسه دادرسی از طرف اظهار گردید. به علت وجود اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم، استمرار و ادامه زندگی زناشویی زوجین غیرممکن گردیده و طلاق را تنها راه‌حل تشخیص داده و تقاضای متارکه نمودند. مساعی دادگاه و داوران منتخب در ترغیب آن به ادامه زندگی مشترک و اصلاح ذات‌البین موثر نگردیده النهایه دادگاه به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق و قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ با الساق» گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف در ادامه زندگی صادر و به آنان اجازه داده می‌شود با مراجعه به دفتر رسمی طلاق پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه طبق توافق و به شرح آتی نسبت به اجراء ثبت طلاق از نوع خلعی مرتبه اول اقدام نمایند. زوجه مهریه خود را دریافت نموده ادعایی ندارد. در ضمن مبلغ 5/000 تومان نیز در قبال طلاق به زوج بذل و زوج قبول نمودند. زوجه جهیزیه خود را مطابق سیاهه تحویل خواهد گرفت. زوجین دارای یک پسر 11 ساله می‌باشند که حضانت وی به عهده  پدر خواهد بود و مادر هر جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 شب حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. زوج طبق گواهی پزشک قانونی باردار نیست و زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند. احراز وجود شرایط از جمله مراعات مواد 1135،1140و 1141 قانون مدنی به عهده مجری طلاق می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


 قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

هدایت زوجین به داور طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آن قسمت که بیان می‌دارد :" چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد" به درستی انجام شده است. در تبصره 7 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است :" گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد." که این مورد نیز به درستی انجام شده است. استناد دادگاه به مواد 1133 قانون مدنی و ماده واحده فوق و همچنین قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ باالساق در این پرونده و جهت صدور حکم نیز به درستی انجام شده است. ماده 1133 قانون مدنی بیان می‌دارد:" مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌ تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. ‌تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130)‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد." همچنین با توجه به اینکه دادگاه صرفا گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و صیغه طلاق در دفترخانه انجام می‌شود دادگاه به درستی رعایت تشریفات و شرایط صحت طلاق از جمله منجز بودن آن (ماده 1135 قانون مدنی)، عدم اجرای صیغه در ایام عادت ماهانه (ماده 1140 قانون مدنی) و همچنین عدم اجرای صیغه در طهر مواقعه (ماده 1141 قانون مدنی) و دیگر شرایط مقرر را به دفترخانه مربوطه محول نموده است. با توجه به توافق زوجین در این مورد نیز رای دادگاه کاملا صحیح است.