پرونده اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (اجرای حکم)

در صورتی که در محاکم خارجی حکم طلاق زوجین صادر شده و طرفین قصد تنفیذ حکم صادره را در محاکم داخلی دارند، می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق جهت درخواست تنفیذ حکم طلاق در مراجع قضایی صالح اقدام نمایند. 

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود