print-icon

پرونده طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

در صورتی که زوجین قصد داشته باشند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از جزئیات این موضوع، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش خود را در دادگاه مطرح نمایند.

نتیجه:

صدور گواهی عدم امکان سازش

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: طلاق توافقی
نوع دعوا: غیر مالی
نتيجه پرونده: صدور گواهی عدم امکان سازش
شماره پرونده: 9009980001100006
شماره دادنامه: 9009970001100021
خواهان: ع ف
خوانده : م د
خواسته: طلاق توافقی
دلایل و منضمات: تصویر عقدنامه و کارت شناسایی
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیر مالی

ماده 1133 و 1135،1140و 1141 قانون مدنی
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق
قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ با الساق

متن دادخواست :


 ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران:


 احتراما خوانده طی عقدنامه رسمی شماره 9946 مورخ 83/6/10 دفتر ازدواج شماره 9 شهرستان مهاباد با مهرالقباله 100 سکه به زوجیت دائم بنده در آمده است. متاسفانه سراسر زندگی مشترک همراه با اختلاف نظر و تشتت افکار همراه و ادامه وضع ناهنجار غیر قابل تحمل است. فرزند نداریم. حقوق قانونی را طبق مقررات حاضر به ادا هستم و به استناد ماده 1133 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم طلاق مشارالیه را استدعا دارم.


 گردشکار پرونده :


 قرار ارجاع به داوری به شرح زیر صادر می‌شود:


نظر به اینکه زوجین اصرار بر طلاق دارند به منظور تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین و سازش زوجین، مستندا به ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می‌گردد تا زوجین نسبت به معرفی داوران واجدالشرایط خود ظرف بیست روز پس از ابلاغ اقدام نمایند.


قلی پور رئیس شعبه 279


اخطاریه‌ای مبنی بر معرفی داوران ظرف مهلت بیست روز به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. همچنین نامه‌ای به پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا وضعیت بارداری خوانده بررسی و اعلام گردد. پزشکی قانونی در پاسخ به دادگاه می‌نویسد: زوجه باردار نمی‌باشد.


داوران مزبور از طرف زوجین به دادگاه معرفی می‌شوند. داوران پس از صحبت با طرفین و بررسی موضوع النهایه نظر خود را به شرح زیر به اطلاع دادگاه می‌رسانند:


احتراما اینجانبان اکبر م به عنوان داور از طرف زوج و حسین ت به عنوان داور از طرف زوجه انتخاب گردیده و طرفین را جهت ادامه زندگی دعوت به سازش کردیم لیکن به علت اختلافات شدید و عدم توافق طرفین، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا داریم.


سپس زوجین طی لایحه زیر موارد مورد توافق خود را به اطلاع دادگاه می‌رسانند:


احتراما پیرو صحبت‌های شفاهی و به علت عدم حل اختلافات اینجانبان (زوج و زوجه) موارد مورد توافق را به شرح زیر اعلام می‌داریم:


1- 85 سکه بهار آزادی توسط زوج در هنگام طلاق به زوجه پرداخت گردد.


2- زوجه جهیزیه ندارد.


3- زوجین دارای فرزند نیستند.


4-  زوجه نسبت به سایر حقوق مالی هیچ ادعایی ندارد.


5- زوجین حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط نمودند.


موارد فوق در دادگاه صورت جلسه شده و به امضای طرفین می‌رسد. خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی زوج و زوجه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست با توجه به اوراق و به موجب سند نکاحیه به شماره شماره 9946 مورخ 83/6/10 دفتر ازدواج شماره 9 شهرستان مهاباد، علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز و در دادخواست و نیز جلسه دادرسی از طرف اظهار گردید. به علت وجود اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم، استمرار و ادامه زندگی زناشویی زوجین غیرممکن گردیده و طلاق را تنها راه حل تشخیص داده و تقاضای متارکه نمودند. مساعی دادگاه و داوران منتخب در ترغیب آن به ادامه زندگی مشترک و اصلاح ذات‌البین موثر نگردیده النهایه دادگاه به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق و قاعده فقهی « الطلاق بید من اخذ با الساق گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف در ادامه زندگی صادر و به آنان اجازه داده می‌شود با مراجعه به دفتر رسمی طلاق پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه طبق توافق و به شرح آتی نسبت به اجراء ثبت طلاق از نوع خلعی مرتبه اول اقدام نمایند. زوجه در هنگام طلاق 85 عدد سکه تمام بهار آزادی دریافت می‌نماید. در ضمن مبلغ 5/000 تومان نیز در قبال طلاق به زوج بذل و زوج قبول نمودند. زوجه جهیزیه ندارد. زوجین هیچ فرزندی ندارند. زوجه طبق گواهی پزشک قانونی باردار نیست و زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند. احراز وجود شرایط از جمله مراعات مواد 1135،1140و 1141 قانون مدنی به عهده مجری طلاق می‌باشد. رای صادره حضوری و با توجه به اسقاط حق تجدید نظر خواهی طرفین قطعی است.


 


قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

ارشاد زوجین به داور طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در آن قسمت که بیان می دارد :" چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد" به درستی انجام شده است. در تبصره 7 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است :" گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد." که این مورد نیز به درستی انجام شده است. با توجه به این موارد و توافقات مالی زوجین ، استناد دادگاه به مواد 1133 قانون مدنی و ماده واحده فوق و همچنین قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ با الساق در این پرونده و جهت صدور حکم نیز به درستی انجام شده است . ماده 1133 قانون مدنی بیان می دارد :" مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. ‌تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130)‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد." همچنین با توجه به اینکه دادگاه صرفا گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و صیغه طلاق در دفتر خانه انجام می شود دادگاه به درستی رعایت تشریفات و شرایط صحت طلاق از جمله منجز بودن آن(ماده 1135 قانون مدنی) ، عدم اجرای صیغه در ایام عادت ماهانه(ماده 1140 قانون مدنی) و همچنین عدم اجرای صیغه در طهر مواقعه(ماده 1141 قانون مدنی) و دیگر شرایط مقرر را به دفتر خانه مربوطه محول نموده است. با توجه به توافق زوجین در این مورد نیز رای دادگاه کاملا صحیح است.