print-icon

4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

هرگاه طفلی که زیر 18 سال سن دارد، مرتکب ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی یا تصادفات نسبت به دیگری شود، زیان دیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات این موضوع علیه متهم در دادگاه اطفال طرح شکایت نماید.

نتیجه:

محکومیت متهم با اعمال تخفیف در مجازات

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي اطفال، شعبه 1186
نام قاضی: جناب آقاي خجسته نيا
شماره پرونده: 9009982176500008
شماره دادنامه: 9009972172600439
نتيجه پرونده: محکومیت متهم با اعمال تخفیف در مجازات
شاکی: ق.ر
متهم: م.خ
اتهام: ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی
دلايل: 1- نظریه ی افسر تصادف 2- شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی 3- اقرار متهم

ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
مواد 22 (بند 1 و 5) و717و718 قانون مجازات اسلامی

گردشکار پرونده


گزارش نیروی انتطامی: واحد گشت317 در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر تصادف در آدرس اعلامی حاضر شده که تصادف بین یک موتور سیکلت و یک عابر پیاده بنام قربانعلی.ر17 ساله رخ داده که منجر به مجروح شدن وی شده است. مجروح انتقال به بیمارستان داده شده و قادر به باز جویی نبود. موتور سیکلت نیز به پارکینگ منتقل شد. بازجویی از متهم در کلانتری انجام شد که نامبرده در جواب سوالات اظهار داشت: تازه حرکت کرده بودم ناگهان از پشت راننده عابری پیاده وارد خیابان شد، زمین خیس بود ترمز هم زدم ولی به او بر خورد کردم. بیمه دارم ولی گواهینامه ندارم.


گزارش تصادف در پرونده موجود است. کروکی محل تصادف نیز تهیه شده است.


در گزارش کلانتری132 نبرد به دادسرای محلاتی، موارد فوق شرح داده می شود به اضافه اینکه تا کنون از عابر مجروح بازجویی به عمل نیامده است. پرونده جهت صدور دستور به دادسرا ارسال می شود. تقاضای فرمانده کلانتری 132 نبرد این است که نظر به اینکه متهم زیر 18 سال است به دادگاه اطفال ارجاع شود.


در بازجویی از متهم نامبرده ضمن شرح ماوقع اضافه می نماید که از ناحیه ی پای چپ مصدوم شده است. نامبرده درخواست معرفی به پزشکی قانونی نموده و به پزشکی قانونی می رود. همچنین تقاضای رسیدگی پرونده و دریافت خسارت را دارد. درگزارش مرجع انتظامی به دادسرای محلاتی اظهار می شود مجروح در بیمارستان است. بازجویی به عمل آمده به پزشکی قانونی معرفی شده است. راکب موتور سیکلت محمدعلی خ بوده است. دستور دادسرا به کلانتری: متهم در محل مناسبی نگهداری شده و تصویری از شناسنامه ی وی اخذ و ضمیمه شود. نتیجه اخذ و فردا پرونده به دادسرا ارسال شود.  باز پرس شعبه ی 5 ناحیه ی 29 اطفال از متهم در دادسرا بازجویی به عمل می آید. وی اظهار می دارد تصادف و خسارت را قبول دارم. همچنین نامبرده اتهام  بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه ی غیر عمدی را قبول می نماید. بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار کفالت نموده و پس از کفیل شده پدر متهم قرار قبولی کفالت صادر می شود.


گزارش پزشکی قانونی به دادسرا ارسال می شود. در این گزارش آمده است: مصدوم حضور ندارد. بر اساس پرونده بالینی و رویت: گرافیها مجروح بر اثر اصابت جسم سخت است، شکستکی ثلث تحتانی استخوان نازک نی ساق پای چپ دارد که تحت عمل جراحی قرار گرفته است. همچنین گزارش افسر تحقیق پرونده به دادسرا ارسال می شود که در آن به اختصار آمده است: گواهی پزشکی قانونی ضمیمه است، شاکی از  شکایت خود صرف نظر نکرده و تقاضای رسیدگی را دارد. مالک موتور سیکلت جهت پیگیری به این یگان مراجعه نکرده است. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.


گزارش دوم پزشکی قانونی نیز به دادسرا ارسال می شود. در این گزارش به اختصار آمده است: مصدوم معاینه و به شرح زیر اظهار نظر می گردد: شکستگی استخوان نازک به طرز مطلوب التیام یافته و خاتمه ی درمان اعلام می شود. میزان ارش آسیب نسوج اطراف محل شکستگی2 درصد دیه ی کامل انسان است که علاوه بر دیه به وی تعلق می گیرد.


اخطاریه ی دادسرا جهت اخذ آخرین دفاع به متهم ابلاغ می شود. متهم تقاضای آزادی موتور را نموده و بازپرس پرونده دستور آزادی موتور را به کلانتری می دهد. متهم در دادسرا حاضر شده و ابراز می دارد: رضایت شاکی را می گیرم. تقاضای تخفیف دارم. النهایه بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت با عنوان و به شرح دلایل زیر می نماید:


بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه


دلایل: 1- نظریه ی افسر تصادف   2- شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی  3- اقرار متهم


دادیار اظهار نظر نیز با قرار صادره موافقت نموده و کیفر خواست به شرح دلایل زیر صادر می شود:


بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی بدون گواهینامه


دلایل: 1- نظریه ی افسر تصادف   2- شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی  3- اقرار متهم 4-سایر محتویات پرونده


پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه ارسال می شود. با دستور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و اخطاریه به طرفین جهت حضور در دادگاه ابلاغ می شود. متهم رضایت نامه ی رسمی شاکی را  به تحویل دادگاه می دهد. شاکی نیز در جلسه دادگاه اظهار می دارد رضایت کامل دارم و هیچ ادعایی در خصوص ضرر و زیان ندارم. النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:


 

در مورد اتهام  م خ فاقد پیشینه ی کیفری دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بدون گواهینامه در تاریخ91/01/07 و عرض جراحات و شکستگی پای چپ شاکی اولیه، آقای ق.ر، دادگاه با عنایت به گزارش مامورین و ضابطین دادگستری و نظریه پزشکی قانونی و کارشناس تصادفات و اظهارات و شکایت شاکی و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده در شعبه ی 5 باز پرس ناحیه ی 29 و مفاد قرار مجرمیت و کیفر خواست اصداری از شعبه دادسرای مرقوم به شرح صفحات 42 و43 پرونده و اقرار متهم در جلسه ی دادگاه، بزهکاری ایشان محرز است. بنابراین دادگاه به لحاظ اعلام رضایت رسمی متعاقبی مصدوم به شرح صفحه ی51 پرونده و به استناد مواد 6  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 22 (بند 1 و 5) و717 و 718  قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت سنی مرتکب، قرار موقوفی تعقیب در شق حق الناس موضوع را صادر و بابت حیثیت عمومی ما وقع محمدعلی خ را به 1600000ریال بدل از چهار ماه و نیم حبس محکوم می نماید و اعلام میدارد که رای اصداری حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است.


 


رضا خجسته نیا، رئيس شعبه ی 1186مجتمع قضايي اطفال

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. قرار مجرميت و كيفرخواست وفق مقررات قانوني صادر شده و رونده پرونده تا اين مرحله كاملا صحيح است. ماده 4 قانون تشکیل دادگاه مربوط به اطفال بزهکار مقرر می دارد: "به كليه جرائم اطفال كه سن آنها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود." لذا ارجاع پرونده به دادگاه اطفال با توجه به سن متهم به درستی انجام شده است. در خصوص جنبه ماهوي راي نيز ماده 714 مقرر می دارد: "هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌ متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌محكوم مي‌شود." ماده 717 قانون فوق نیز می گوید: "هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت‌ مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌شود. همچنین ‌ماده 718 قانون فوق بیان داشته است: "در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر‌ حركت مي‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر‌ مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌ وسايل موتوري محروم نمايد." لذا رای دادگاه با توجه به بند 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (مربوط به سن و سابقه و وضعیت خاص متهم) کاملا به درستی صادر شده است. لیکن استناد به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بلاوجه به نظر می رسد چرا که این ماده مربوط به توقف تعقیب امر جزایی به واسطه برخی دلایل است نه تخفیف در مجازات متهم.