print-icon

پرونده ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

در صورتی که شخصی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و مزاحمت برای دیگران شود، زیاندیده با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از جزئیات موضوع می تواند علیه متهم شکایت نماید.

نتیجه:

محکومیت متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و برائت وی در خصوص مزاحمت

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي اطفال ، شعبه 1186
نام قاضی: جناب آقاي خجسته نيا
شماره پرونده: 9009982123200403
شماره دادنامه: 9009972172600375
نتيجه پرونده: محکومیت متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و برائت وی در خصوص مزاحمت
شاکی: ر.ی
متهم: س.ز
اتهام ها:1 -ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

مواد 480 ،481، 465 ،496 و 609 قانون مجازات اسلامی
به اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی)
ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

خلاصه شكوائيه:


احتراما اینجانب ستوان سوم ر.ی به عنوان افسر مداومت و عهده دار مسولیت کلانتری در ساعت 18 مورخ 90/2/15 در بولوار ساحل به همراه ستوان وظیفه ن.ا در حال گشت زنی بودم. متوجه شدیم جوانی با پوشش عجیب و غریب و وضعیتی کاملا نامناسب در محل عبور و مرور می کرد و مزاحم بانوان می شد. نامبرده را دستگیر کردیم که ناگهان پدر وی به بنده حمله ور شد و مرا هل داده  و متهم متواری شد.  من متهم را تعقیب کردم. در حین تعقیب ضربه ای به سینه من وارد کردند که باعث سقوط بنده از پله های آپارتمان و مجروح شدن دست و پای بنده و باعث آبروریزی بنده در انظار عمومی شد. وی به داخل آپارتمان فرار کرد. دوباره او را تعقیب کرده و النهایه دستیگرش کردم. در حین انتقال متهم به داخل خودرو، پدر وی دوباره آمد و با داد و فریاد و جوسازی از انتقال متهم به داخل خودرو جلوگیری می کرد و بنده را تهدید به شکایت می نمود. بالاخره با هدایت جمعی از اهالی محل نامبرده به داخل خودرو کلانتری دلالت شد. با عنایت به موارد فوق بنده از آقای سینا.ز و سهراب.ز (پدر ایشان) شکایت دارم.


 


گردشكار پرونده:


   از س.ز در کلانتری بازجویی می شود. وی در پاسخ به سوالات می گوید: پسرم راهی سفر بود، ناگهان گشت آمد گفت این چه وضع لباس است و او را دستگیر کردند. پسرم درخواست کمک کرد. من خواهش کردم نتیجه نداد و تمام محله جمع شدند و آبروی بنده رفت. همچنین از س.ز در کلانتری بازجویی به عمل آمد. نامبرده نیز در اظهار می دارد: من داشتم مسافرت می رفتم آمدند مرا خواستند بگیرند. فرار کردم. مرا با شدت زدند 15 دقیقه تشنج کردم. به امام حسین من مزاحم کسی نشده ام.


گزارش کلانتری به دادسرای ناحیه 5 ارسال و پرونده به دادیاری شعبه دوم ارجاع می شود. شاکی با نامه دادیاری به پزشکی قانونی معرفی شده و پزشکی قانونی آسیب دیدگی وی را به شرح زیر گواهی می نماید: سائیدگی آرنج دست راست و زانوی چپ ناشی از برخورد با جسم سخت.


در بررسی سابقه سینا.ز مشخص می گردد وی سابقه مجرمیت دارد: 1- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت 2- پنج سال تبعید به کرمان به علت مزاحمت


از س.ز در دادسرا بازجویی به عمل می آید. وی در دادسرا ابراز می دارد: من خودم خواستم پسرم را به کلانتری ببرم. به خاطر همین از بردن وی ممانعت کردم. و بعد به خاطر حس پدری و پسری تهدید به انتقام جویی کردم. پشیمانم و تقاضای عفو دارم. از شاکی نیز در دادسرا بازجویی می شود. نامبرده عین اظهارات کلانتر را  در دادسرا نیز بیان می کند. همچنین دوباره از سینا.ز در دادسرا بازجویی به عمل می آید. متهم در جواب سوال شما متهم هستید به ایجاد مزاحمت برای بانوان و توهین و ایراد ضرب عمدی به مامور در حین انجام وظیفه قبول داری؟ می گوید قبول دارم و تقاضای بخشش دارم. بعد از انجام بازجویی ها قرار کفالت صادر شده و با معرفی پدر متهم به عنوان کفیل قرار قبولی کفالت صادر می شود. النهایه پس از بررسی پرونده قرار مجرمیت سینا.ز به اتهام: 1-ایجاد مزاحمت برای بانوان 2-توهین 3-ایراد ضرب عمدی در حین انجام وظیفه و با شرح دلایل 1-اعتراف و اقرار متهم 2-گزارش مرجع انتظامی 3-نحوه دستگیری متهم 4-سایر قراین و امارات صادر می شود. دادیار اظهار نظر نیز با قرار صادره موافقت نموده و کیفر خواست صادر می شود. پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه اطفال ارجاع می شود. ریاست دادگاه اطفال دستور تعیین وقت و ابلاغ به طرفین شکایت را صادر می نماید. در موعد مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و دادگاه النهایه به صورت زیر اقدام به صدور رای می نماید:


 

در مورد اتهام اقای س ز متولد 72/9/8 مجرد دارای سابقه محکومیت کیفری، دایر به توهین و ایراد ضرب عمدی نسبت به مامور در حین انجام وظیفه در تاریخ 90/3/15 دادگاه با عنایت به شکایت مامور مصدوم"آقای ی" و گواهی پزشک قانونی مبنی بر عروض سائیدگی های از نوع خارج به نواحی مختلف آرنج دست راست و قدام زانوی چپ، تصاویر سلولی و تحقیقات مقدماتی در شعبه اول بازرسی ناحیه 21 و مفاد قرار مجرمیت و کیفر خواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحات  23و 28، احضار متهم و عدم حضور در جلسه دادگاه، بزهکاری متهم محرز است. بنابرین دادگاه به استناد مواد 480،481،465،496 و 609  قانون مجازات اسلامی، سینا.ز را به پرداخت مابه ازای قانونی نیم درصد دیه کامل انسان در حق شاکی و بابت بزه توهین به مامور در حین انجام وظیفه به 30 ضربه شلاق محکوم نموده و اعلام می دارد. راجع به اتهام دایر به ایجاد مزاحمت برای بانوان در ملا عام با توجه به تحقیقات به عمل امده و برایند محتویات پرونده دلیل کافی بر وقوع بزه نیست. لذا با توسل به اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و به استناد ماده 177  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تبرئه می گردد. رای غیابی بوده و ظرف 10 روز قابل دادخواهی و پس از ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  است.     


 


 رضا خجسته نیا، رئيس شعبه ی 1186مجتمع قضايي اطفال

تحقيقات مقدماتي در دادسرا و کلانتری وفق مقررات  قانونی و به درستي انجام شده است. ماده 4 قانون تشکیل دادگاه مربوط به اطفال بزهکار مقرر می دارد: "به كليه جرائم اطفال كه سن آنها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود." لذا ارجاع پرونده آقای س.خ به دادگاه اطفال با توجه به سن متهم به درستی انجام شده است. همچنین استناد دادگاه به مواد 480،481،465 ،496  قانون مجازات اسلامی درباره تعیین دیات مربوطه به درستی انجام شده است. در خصوص بزه توهین، ماده 609 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار‌تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود." لذا رای دادگاه در این خصوص نیز به درستی صادر شده است. ماده 177 قانون آئین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می دارد: "پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد: ‌الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد. ب- در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در‌خصوص حقوق‌الناس، مدعي، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد. ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسه‌رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد" لذا در مورد بزه مزاحمت برای بانوان، با توجه به محتویات پرونده و عدم تحقق وقوع جرم، منطبق با بند الف این ماده و اصل 37 قانون اساسی بوده و رای دادگاه به درستی صادر شده است.