پرونده ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

در صورتی که شخصی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و مزاحمت برای دیگران شود، زیاندیده با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از جزئیات موضوع می تواند علیه متهم شکایت نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود