پرونده مرگ مشکوک به قتل

در صورتی که تمایل دارید در خصوص موضوعات قتل و رویه قضایی آن از ابتدا تا صدور رای در مرحله تجدیدنظر اطلاعاتی کسب کنید، می توانید نمونه پرونده فوق با این موضوع را مطالعه نمایید.

نتیجه:

نقض قرار صادره از دادگاه بدوی و ارجاع به شعبه هم عرض

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاههاي تجديد نظر استان تهران ، شعبه 20
نام قاضی : جناب آقاي كريمي
موضوع : مرگ مشکوک به قتل
نتيجه پرونده : نقض قرار صادره از دادگاه بدوی و ارجاع به شعبه هم عرض
کلاسه پرونده:89/20/890714
شماره دادنامه:890997022202040
تجدیدنظر خواه: آقاي ا
تجدید نظرخوانده: خانم د
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه ی شماره ی 8909972218600509 مورخ10/5/90 صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی لواسانات و رود بار قصران
هزينه دادرسي: معادل دعاوي كيفري

به بند 2 از شق ب ماده ی257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

قرار دادگاه بدوی


به تاریخ 10/5/89 در وقت فوق العاده پرونده شماره 8900396 تحت نظر است. با بررسی اوراق پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح زیر قرار صادر صادر می نماید.


در خصوص گزارش کلانتری مبنی بر فوت جمال ا در اثر مصرف مواد سوزاننده نظر به اینکه همسر خانم اظهار نموده خودش اسید خورده است و پدر مرحوم نیز شکایتی ننموده و دلیلی بر اینکه اسید را کسی به خورد او داده وجود ندارد و بر حسب اظهارات همسرش خود مرحوم به قصد خود کشی سم را خورده است و خودکشی جرم نیست لذا دادگاه مستندا به ما ده ی 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع پیگرد  صادر واعلام مینماید قرار صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.


گردشكار پرونده  :


محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی ،  پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای احمد ا  نسبت به قرار منع پیگرد شماره ی8909972218600509 مورخ 10/5/89 صادره از شعبه ی 101 جزایی لواسانات و رودبار قصران که به موجب آن در رابطه با شکایت نامبرده علیه خانم د مبنی بر فوت مشکوک فرزندش بدون تعیین وقت رسیدگی و اخذ توضیح از طرفین اتخاذ تصمیم نموده است با وارد دانستن اعتراض به منظور جلوگیری از تضییع حقوق تجدید نظر خواه مستندا به بند 2 از شق ب ماده ی257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده ی قرار منقوض اعاده می گردد. این رای قطعی است.


 


علی اشرف مظفری و جواد رضایی ، مستشاران شعبه ی 20 دادگاه تجدید نظر

قرار صادره از جمله آراء قابل تجدید نظر خواهی بوده که تجدید نظر خواهی به درستی پذیرفته شده و تبادل لوایح نیز طبق قانون انجام می گیرد. اما در خصوص رای صادره از دادگاه تجدید نظر ، ماده 257 قانون مدنی و دو شق الف و ب آن مقرر می دارد :" دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: ‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد. ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت‌موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأي صادره را‌نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:" بند 2 شق ب که مورد استناد دادگاه قرار گرفته بیان می دارد : " اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد و دادگاه مكلف به‌رسيدگي مي‌باشد."تصمیم دادگاه به لحاظ شکلی کاملا صحیح بوده ولی به هیچ مستند قانونی در خصوص دلیل نقض قرار اشاره ننموده و صرفا بیان داشته است به خاطر جلوگیری از تضییع حقوق تجدید نظر خواه . که به نظر قانونی نمی رسد.