پرونده تصرف عدوانی و ایراد صدمه بدنی عمدی (تجدید نظر)

در صورتی که شخصی بدون اجازه ملکی را تصرف نماید و همچنین مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی شود، شاکی می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  از تمامی جزئیات موضوع تا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اطلاع کسب نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود