print-icon

پرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

در صورتی که شخصی مرتکب جرم شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید به دیگری شود، شاکی می تواند علیه وی در دادگاه طرح شکایت نماید. با مطالعه نمونه پرونده فوق می توانید از کلیه جزئیات رویه قضایی از مرحله طرح شکایت تا رسیدگی در مرحله تجدید نظر اطلاع کسب نمایید.

نتیجه:

تایید رای دادگاه بدوی

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: 1- شرب خمر 2- ضرب و جرح عمدی 3- توهین 4- تهدید
نتيجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی
کلاسه پرونده: ت20/900595
تجدید نظرخواه: افشين.ن
تجدید نظر خوانده: ابوالفضل.ح
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 9009972167000361 مورخ 90/4/11 صادره از شعبه 1087 دادگاه جزایی تهران

استناد بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 257

رای دادگاه بدوی


 


شماره پرونده: 8909982151101720


شماره دادنامه: 9009972167000250        


شاکی: ابوالفضل.ح


متهم: افشین.ن


اتهام ها: 1- شرب خمر   2- ضرب و جرح عمدی    3- توهین   4- تهدید


در خصوص اتهام آقای افشین.ن به لحاظ صدور قرار قبول کفالت مبنی بر شرب خمر، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید به مرگ موضوع شکایت آقای ح، دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مامورین نیروی انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت دفاع از خویش و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است. لذا دادگاه با استناد به مواد 302 –367 –480 –484 –608  قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه به میزان 3.5% دیه کامل انسان از بابت یک جراحت حارثه روی بازوی راست یک جراحت حارثه روی گونه چپ و یک جراحت دامیه سمت چپ صورت در حق شاکی محکوم می نماید. در خصوص اتهام توهین که به پرداخت مبلغ 1000000 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. اما در خصوص تهدید به مرگ به لحاظ فقد ادله اثبات مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم موصوف صادر می نماید و در خصوص اتهام شرب خمر به لحاظ عدم حضور متهم مفتوح می باشد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


 


گردشكار پرونده:


 


پس از صدور راي بدوي، محكوم عليه اقدام به ثبت دادخواست واخواهي نموده كه دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده به شرح زير اقدام به صدور راي مي نمايد:


  در خصوص دادخواهی آقای افشین.ن از دادنامه شماره 900250 مورخ 90/3/18 در پرونده کلاس فوق موضوع شکایت ابوالفضل ح که واخواه به اتهام اهانت و ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است نظر به اینکه واخواه دلیلی بر نقض یا نسخ دادنامه ارائه ننموده است و حکم وفق مقررات قانونی صحیحا صادر شده است لذا با رد واخواهی مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی مورد غیابی عینا تأیید می گردد. رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.


چاربندی، رئيس شعبه 1087 دادگاه جزایی تهران


 


پس از صدور رأي و ابلاغ آن، محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدید نظر به آدرس تجدید نظر خوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی،  پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال  می نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:


 

در خصوص تجدیدنظرخواهی افشین ن نسبت به دادنامه شماره 9009972167000361 صادره از شعبه 1087 دادگاه جزایی تهران که در مقام تائید رای غیابی شماره 900997216700025 مورخ 18 /3/ 90 صادره از شعبه مذکور بوده که به موجب آن نامبرده به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع شکایت آقای ح به پرداخت دیات معینه در رای در حق شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ 1000000 ریال جزای نقدی بابت توهین محکوم شده، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اولا در مورد دیه که کمتر از حدنصاب تجدیدنظرخواهی بوده و فاقد جنبه عمومی بوده و قطعی است. لذا به استناد بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. ثانیا در مورد بزه توهین ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض رای صادره را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد. لذا با رد اعتراض مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون رأی تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می گردد. رای صادره قطعی است.


 


حميد رضا كريمي  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

صدر ماده 257  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: " آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد: " بند ‌د این ماده نیز بیان می دارد: " جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است." لذا رد تجدیدنظرخواهی در مورد دیه کاملا صحیح و منطبق با قانون است. همچنین  بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می دارد: "اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد." که با توجه به محتویات پرونده و صدور رای دادگاه بدوی با توجه به مستندات مذکور در  رای مذکور (مواد 302 –367 –480 –484 –608  قانون مجازات اسلامی) دادگاه تجدیدنظر به درستی رای خود را صادر نموده است.