پرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

در صورتی که شخصی بدون رعایت نظامات و ایمنی کار منجر به فوت دیگری شود، ولی دم می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع علیه متهم طرح شکایت کیفری نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود