print-icon

پرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به دیگری شود و یا به دیگری توهین نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از مراحل مختلف رسیدگی، تعقیب و مجازات وی را از مراجع قضایی تقاضا کند.

نتیجه:

رد تجدید نظر خواهی در خصوص یک قسمت از حکم و تایید رای دادگاه بدوی در مورد قسمت دیگر

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: حميد رضا كريمي و علی اشرف مظفری
موضوع: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین
نتيجه پرونده: رد تجدید نظر خواهی در خصوص یک قسمت از حکم و تایید رای دادگاه بدوی در مورد قسمت دیگر
کلاسه پرونده: ت20/900527
شماره دادنامه: 9009970222000919
تجدید نظر خواه: محمد تقی خ
تجدید نظر خوانده: اعظم ف
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 9009972186500263 مورخ 90/3/11 صادره از شعبه 1015 دادگاه جزایی تهران

ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای دادگاه بدوی


 شماره پرونده : 8909982136501387


شماره دادنامه : 9009972186500263


شاکی : اعظم ف


متهم : محمد تقی خ


اتهام : 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین


در خصوص اتهام محمدتقی خ راننده تاکسی فاقد سابقه کیفری مقید به قرار کفالت دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی توهین از طریق فحاشی با توجه به شکایت خانم اعظم ف و نظر به تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 5 دادیاری دادسرای ناحیه 11 و با ملاحظه اظهارات طرفین در دادگاه و دادسرا و نظر به گواهی پزشکی قانونی و اختلافات خانوادگی شاکی و متهم، دادگاه اتهامات انتسابی را موجه دانسته و با استناد به مواد 294 ، 451 ، 484 ، 47 و 607 قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به پرداخت 3% دیه بابت کبودی بازوی چپ و کبودی پهلوی چپ، نیم درصد دیه بابت حارثه ساعد راست، دو سوم دیه بابت دو عدد دامیه ساعد راست و 3% دیه بابت سیاه شدگی ساعد راست در حق شاکی و به پرداخت 300000 ریال جزای نقدی در حق دولت در مورد توهین محکوم می‌نماید. و نظر به عدم ارائه گواهی پزشکی نسبت به تورم پا موضوع مطالبه شاکی و ادامه پیگیری و ارائه دلیل کارشناسی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار خواهد گرفت. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به اتهام قابل تجدید نظر است.


 رئيس شعبه 1015 دادگاه جزایی تهران


 گردشكار پرونده:


محکوم‌علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می‌نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدید نظر به آدرس تجدیدنظرخوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. النهایه دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید:


 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد تقی خ نسبت به دادنامه شماره 9009972186500263 مورخ 90/3/11 صادره از شعبه 1015 دادگاه جزایی تهران، که به موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی، موضوع شکایت خانم اعظم ف به ترتیب پرداخت دیات مقرره در حق مصدوم بابت جرح عمدی و همچنین پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت بابت فحاشی محکوم گردیده است اولا بابت دیات مقرره چون میزان آن کمتر از خمس دیه کامل است مستندا به مفهوم مخالف ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری غیرقابل اعتراض و قطعی محسوب است. ثانیا در رابطه با اتهام فحاشی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجح و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تائید می‌گردد. رای صادره قطعی است.


 


حميد رضا كريمي  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر


 

ماده 232 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد:" آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:
‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است. ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد. ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال. ‌د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد. ‌و - حكوميت‌هاي انفصال از خدمت. ‌تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است." لذا رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه در مورد آن قسمت از راي كه مربوط به ديه بوده كاملا قانوني است چرا كه طبق بند د اين ماده صرفا آرائي كه به ميزان بيش از خمس ديه كامل راي بدهند قابل تجديدنظر است. اما در خصوص اتهام فحاشی نیز  حسب محتویات پرونده مبنی بر احراز بزه انتسابی به متهم و همچنین بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بیان می‌دارد : " اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد. " که با توجه به محتویات پرونده و صدور رای دادگاه بدوی با توجه به مستندات مذکور در  رای مذکور (مواد 294 ، 451 ، 484 ، 47 و 607 قانون مجازات اسلامی) دادگاه تجدیدنظر به درستی رای خود را صادر نموده است.