print-icon

پرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

در صورتی که شخصی مرتکب ضرب و جرح نسبت به دیگری شود، شخص مجنی‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع قضایی، جهت شکایت کیفری از متهم اقدام نماید.

نتیجه:

تایید رای دادگاه بدوی (برائت متهم)

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: ایراد ضرب و جرح
نتيجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی
کلاسه پرونده: ت20/890759/م
شماره دادنامه:9009970222921
تجدید نظرخواه: آقایان رامین و محرم ا
تجدید نظرخوانده: آقای محسن ش
تجدید نظرخواسته: دادنامه شماره 8909972650500483 مورخ 89/3/17 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهر قدس

بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای دادگاه بدوی


 کلاسه پرونده: 890272


شماره دادنامه: 8909972650500483  


شاکی: محرم و رامین اف                     


متهم: محسن ش


اتهام: ایرادضرب وجرح  


 در خصوص اتهام آقای محسن ش دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی آقایان محرم و رامین ا با عنایت به انکار متهم و با عنایت به اظهارات شاکی آقای محرم ا در محضر دادگاه موجود در صفحه 13 پرونده که بیان کرده است آقای ابراهیم ش پدر متهم فوق‌الذکر ایشان و آقای رامین ا را زده است و اظهارات آقای رامین ا در محضر دادگاه موجود در صفحه 11 پرونده بیان کننده این است که وی را زده است در دستش میلگرد بوده و شاهدین آقای حسین غ در صفحه 9 پرونده بیان داشته فرد میانسالی که میله آهنی در دستش بود به سر آقای رامین ا زد و نیز اظهارات شاهد به نام آقای حمیدرضا م در محضر دادگاه موجود در صفحه 15 پرونده که بیان کرد متهم که مسن تر بود اول با میله آهنی به دست آقای محرم ا زد و بعد به سر رامین ا زد و از طرفی محتوای گواهی پزشکی قانونی منتسب به شکایت می‌رساند ضارب می‌تواند یک نفر باشد لذا باتوجه به مراتب فوق‌الذکر و در نتیجه به لحاظ فقدان دلایل اثباتی و محکمه پسند و در نتیجه عدم توجه اتهام به متهم آقای محسن ش رای برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد در خصوص اتهام آقای ابراهیم ش چون بدل پرونده از شعبه 102 دادگاه بخش قدس در خصوص متهم محسن ش به لحاظ اینکه طفل محسوب می‌گردیده و شعبه 101 صالح به رسیدگی آن بوده لذا اتهام آقای ابراهیم ش  در شعبه 102 رسیدگی می‌گردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.


 رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان قدس


 گردشكار پرونده:


 شاکی مرحله بدوی در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می‌نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر به آدرس تجدیدنظر خوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید:


 

در خصوص تجدید نظرخواهی آقایان محرم و رامین ا نسبت به دادنامه شماره 89099726550500483 مورخ 89/3/17 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به موجب آن آقای محسن ش از اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت موکلین تجدیدنظر خواه به لحاظ فقد ادله اثباتی رای برائت حاصل نموده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می‌گردد. رای صادره قطعی است.


 


حميد رضا كريمي  و علی اشرف مظفری ، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

تبصره ماده 213 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص مواردی که در رای باید ذکر شد مقرر می‌دارد: " پس از انشاي رأي، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ‌گردد: ‌الف - شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده.  ب - مشخصات دادگاه رسيدگي‌كننده و قاضي آن.  ج - مشخصات طرفين دعوا.  ‌د - دلايل و مستندات رأي. ه - ماهيت رأي و مواد قانوني كه رأي مستند به آن مي‌باشد " همچنین در ماده 214 قانون فوق آمده است : " رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌ هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها‌ نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند." لیکن در حکم صادره از دادگاه بدوی بدون استناد به هیچ ماده قانونی، رای صادر شده و در رای صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز، به همین صورت عمل شده است. اما به لحاظ شکلی، بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد: " اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد. " که با توجه به رای صادره از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر به درستی رای خود را صادر نموده است.