print-icon

2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

در صورتی که فردی با بی‌احتیاطی در رانندگی موجب ایراد صدمه بدنی به دیگری شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه شکایت و صدور رأی در این زمینه در مراجع قضایی آشنا شود. 

نتیجه:

تایید رای دادگاه بدوی (حکم به پرداخت دیه و جزای نقدی)

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
نتيجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی
کلاسه پرونده: ت 20/900685
شماره دادنامه: 9009970222000925
تجدیدنظرخواه: آقای جعفرم
تجدیدنظرخوانده: آقای مهدی آ
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 9009972187000304 مورخ 90/4/5 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزائی تهران

بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
مواد 480 و 484 و 717 قانون مجازات اسلامی

رای دادگاه بدوی


 کلاسه پرونده:9009982112300171


شماره دادنامه: 9009972187000304


شاکی: جعفر م


متهم: آقای مهدی آ


اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی


در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران علیه آقای مهدی آ دائر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای جعفرم دادگاه با التفات به مستندات کیفرخواست صادره از جمله نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی و توجها به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی مشارالیه را محرز و ثابت تشخیص داده علیهذا مستندا به ماده 480 و 484و717 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت چهارونیم دینار بابت چهار فقره کبودی زانو و کف دست چپ و راست و سه دینار بابت یک فقره کبودی زیر چشم و پرداخت یک درصد دیه کامله بابت یک فقره دامیه زانوی چپ در حق شاکی خصوصی و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بابت جنبه عمومی جرم در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


علی امرایی، رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزائی تهران


گردشكار پرونده:


شاکی مرحله بدوی در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می‌نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدیدنظر به آدرس تجدید نظر خوانده جهت تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. النهایه دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید: 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای جعفر م نسبت به دادنامه شماره 9009972187000304 مورخ 90/4/5 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای مهدی آ به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی تجدیدنظر خواه به پرداخت دیات معینه در حق مصدوم و همچنین پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.


 


حميد رضا كريمي  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد: " اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌نمايد. " که با توجه به محتویات پرونده و صدور رای دادگاه بدوی با توجه به مستندات مذکور در  رای مذکور (مواد 480 و 484 و717 قانون مجازات اسلامی) دادگاه تجدید نظر به درستی رای خود را صادر نموده است.