print-icon

3: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

در صورتی که شخصی با بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد نسبت به دیگری شود، شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه صدور رأی در این موارد، علیه وی در مراجع قضایی شکایت کند.

نتیجه:

تایید دادنامه بدوی با اصلاحلات (تبدیل جزای نقدی به حبس)

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
کلاسه پرونده: ت20/900511
شماره دادنامه: 9009970222000924
تجدیدنظرخواه: آقای امیرحسین ر
تجدیدنظرخوانده: خانم ثریا س
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 9009972166300245 مورخ 90/2/21 صادره از شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران

ماده 22 و 717 (718) قانون مجازات اسلامی
بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در مورد معین
مواد 442 و 367 و 484 و 394 و 295 و 302 و 304 قانون مجازات اسلامی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری

رای دادگاه بدوی


 کلاسه پرونده: 8909982151100795


شماره دادنامه:  9009972166300245


شکات: 1- خانم رویا ط  2-آقای امیر حسین ر


متهم: خانم ثریا س


اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی


 در خصوص اتهام خانم ثریا س فاقد سابقه کیفری دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  ناشی از بی احتیاطی در رانندگی که با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار تهران گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی نظریه کارشناس رسمی تصادفات گواهی پزشکی قانونی اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکار نامبرده محرز است لذا از باب جنبه عمومی جرم (بی‌احتیاطی در رانندگی) به استناد ماده 22 و 717 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در مورد معین وی را به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و از باب جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) و جراحات وارده به مصدوم آقای امیر حسین ر شکستگی استخوان درشت نی ساق راست در وضعیت مطلوب التیام یافته است 2- ارش صدمه نسوخ نرم مچ پای راست که حسب نظر اولیه پزشک معالج به صورت پیچ خوردگی رباطی این ناحیه بوده است و به جهت جراحت وارده به دیگر مصدوم خانم رویا ط : 1-پاره شدگی باسن راست که به استناد مواد 442 و 367 و484و 394و 295و 302و 304 قانون مجازات اسلامی به پرداخت هشت درصد و دو درصد دیه کامل در حق مصدوم ردیف اول و نیز پرداخت سه هزارم دیه کامل در حق مصدوم ردیف دوم محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و آن گاه با توجه به مقدار دیات که کمتر از خمس دیه کامل است قطعی است.


 رئیس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزای تهران ناظم


گردشكار پرونده:      


 یکی از شکات مرحله بدوی در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می‌نماید. دادگاه بدوی نیز پس از ارسال دادخواست تجدید نظر به آدرس تجدید نظر خوانده جهت تبادل لوایح، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. النهایه دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید: 

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای امیرحسین ر  نسبت به دادنامه شماره 9009972166300245 مورخ 90/2/21 صادره از شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ثریا س به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی با خودرو منجر به جرح غیرعمدی تجدیدنظر خواه و خانم رویا ط علاوه بر پرداخت دیات مققرره درد حق مصدومین به پرداخت نهصدهزارریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد لیکن از حیث ماده قانونی استنادی و میزان و نوع مجازات مبتنی بر اشتباه بوده که این اشتباه در حدی نیست که به اساس دادنامه لطمه‌ای وارد سازد لذا با عنایت به اینکه متهمه فاقد گواهینامه رانندگی است لذا مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری ماده استنادی از 717 به 718 قانون مجازات اسلامی و همچنین نوع مجازات از پرداخت جزای نقدی به تحمل چهارماه حبس تبدیل و تصحیح نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با تصحیح یاد شده تایید می‌گردد. این رای قطعی است.


حميد رضا كريمي  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد :" اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم‌به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي‌نمايد‌ ضمن تأييد رأي آن را تصحيح خواهد نمود."  لذا با توجه به اینکه قاضی دادگاه بدوی صرفا در استناد به ماده قانونی دچار اشتباه شده است، رای دادگاه تجدید نظر از این جهت به درستی صادر شده است. اما در خصوص تایید رای دادگاه بدوی به لحاظ ماهوی، بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌دارد : " اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد. " که با توجه به محتویات پرونده و رای صادره از دادگاه بدوی و مستندات رای مذکور و همچنین رای دادگاه تجدید نظر، این دادگاه به درستی رای خود را صادر نموده است.


 

9 آبان 1395
فوادمصطفی

سلام ببخشیددادنامه ای به اتهام ایرادصدمه بدنی غیرعمدی براثرتصادف رانندگی صادرشده واینجانب رابه پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کردندوحالاباتوجه به عدم سابقه وکمبودمالی ایبااعتراض امیتوانندجریمه کم کنند پاسخ

9 آبان 1395
داتیکان

کاربر گرامی سلام، شما می‌توانید طی فرایند تجدیدنظر از رأی صادره به جزای نقدی اعتراض کرده و مدارک خود دال بر عدم سابقه کیفری و استشهادیه و ... را به پیوست ضمیمه نمایید. پاسخ