دادخواست مهر و موم و تحریر ترکه توسط موصی له (شورای حل اختلاف)

در صورتی که وراث حق موصی له را که به موجب وصیت نامه حقی به نفعش وصیت شده است، در نظر نگیرند، وی می تواند با ارائه مستندات خود و  نمونه دادخواست فوق مهر و موم و تحریر ماترک را از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :