دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

در صورتی که فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال امتناع نماید، مشتری می تواند الزام وی  به تنظیم سند رسمی انتقال و در صورت نیاز صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه تقاضا نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی

 

1 - بارها مشاهده شده است که ملکی بین دو نفر خرید و فروش می شود اما در این بین فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و به نام کردن سند برای خریدار نمی شود . در این حالت خریدار برای به دست آوردن ملک خریداری شده باید دادخواست الزام به تنظیم سند بدهد . در این مطلب نکاتی در مورد این موضوع بیان می شود .

2 – در ابتدا خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر در رهن و بازداشت نباشد زیرا در این حالت دادگاه رای به الزام تنظیم سند نخواهد داد .

3 – الزام به تنظیم سند رسمی در مورد املاکی قابلیت اجرا دارد که سابقه ثبتی داشته باشند لذا اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد و یا در جریان ثبت نباشد نمی توان الزام به تنظیم سند رسمی را در مورد آن از دادگاه تقاضا کرد .

4 – همچنین اگر ملک مورد معامله مال غیر باشد دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی نخواهد داد . پس خریدار باید در این ارتباط نیز اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر مال غیر نباشد .

 5 - چنانچه فروشنده از حضور در دفترخانه امتناع نماید خریدار می تواند گواهی عدم حضور وی را از دفتراسناد رسمی مطالبه نماید . این گواهی برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان خریدار می باشد و ارتباطی به الزام به تنظیم سند رسمی ندارد . یعنی خریدار بدون وجود این گواهی نیز می تواند الزام به تنظیم سند را از دادگاه بخواهد .

6 - زمان حضور طرفین در دفترخانه باید در مبایعه نامه مشخص شود و اگر این تاریخ مشخص نباشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و مشخص کردن تاریخ معین آن را به فروشنده اطلاع دهد .

7 - اگر در مبایعه نامه میزان جبران ضررو زیان درج شده باشد دادگاه طبق آن رای خواهد داد و اگر چنین نباشد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ، وی میزان خسارت را تعیین خواهد کرد .

8 -خریدار باید دادخواست خود را به همراه مدارک به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد . دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاهی است که ملک در آنجا واقع شده است .

9 - مدارک لازم جهت ارائه به دادگاه مدارک شناسایی خواهان و مبایعه نامه و هر نوع توافقی است که بین خریدار و فروشنده انجام شده است . باید توجه داشت که بدون مبایعه نامه نمی توان از دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرد .

10 - اگر فروشنده متواری باشد یا در دادگاه حاضر نشود و مفاد حکم را اجرا ننماید مامور اجرا به جای فروشنده سند رسمی را به نام خریدار امضاء می نماید .

11 - باید توجه داشت مامور اجرا تنها مفاد حکم را اجرا می نماید و تنها سند را به نام خریدار امضاء می کند لذا تحویل ملک جزء وظایف وی نمی باشد و اگر خریدار در تحویل ملک به مشکل بخورد باید دادخواست دیگری به دادگاه بدهد .

12 - اگر خریدار ملک را از شخصی به جز فروشنده خریده باشد مثلا از وکیل وی یا ... در هنگام تنظیم دادخواست باید هر دو را طرف دعوا قرار دهد .

13 - اگر فروشنده فوت نماید ، خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی  را به طرفیت ورثه وی تنظیم نماید .

14 - خریدار می تواند در این دعوا از تامین دلیل هم سود ببرد و آن را ضمیمه دلایل خود نماید .

15 - همچنین خریدار می تواند از دادگاه دستور موقت نیز در این مورد بخواهد .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

22 اسفند 1395
مرتضی وکیلی

http://www.datikan.com/documents/view/id:320/#formRegister پاسخ

ثبت نظر :