دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

در صورتی که شخصی ملکی را بدون اجازه مالک تصرف نماید، مالک می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه دادخواست فوق، خلع ید متصرف را از دادگاه مطالبه نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32