دادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با دستور موقت

در صورتی که شخصی امتیاز تلفن را خریداری نموده اما فروشنده از انجام تشریفات قانونی امتناع ورزد، خریدار می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق علاوه بر الزام وی به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن، صدور دستور موقت را از دادگاه تقاضا نماید.

الزام خوانده به انجام انتقال رسمی تلفن

 

1 – ممکن است شخصی اقدام به خرید ملکی نماید در این حالت چنانچه ملک دارای خط تلفن باشد برای نقل و انتقال آن سه حالت قابل تصور است.

2- اول اینکه خریدار و فروشنده بدون مشکل و اختلافی به اداره مخابرات مراجعه کرده و فروشنده خط تلفن را به نام خریدار انتقال دهد.

3- فرض دوم به این صورت است که فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد تا وی خط تلفن را به نام خودش انتقال دهد.

4- اما ممکن است فروشنده هیچ کدام از اقدامات فوق را انجام ندهد و خریدار در این حالت مجبور است به مراجع قضایی مراجعه نماید.

5- خواهان باید مدارک خود را به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد.

6- مرجع صالح در این مورد شورای حل اختلاف می باشد.

7- خواهان در این دعوا خریدار بوده و خوانده ، فروشنده می‌باشد. خواسته نیز الزام خوانده به انتقال رسمی خط تلفن به شماره  ..... می باشد.

8- رای صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر است.

9- خواهان در این دعوا می‌تواند دستور موقت نیز بخواهد.

10- چنانچه رای به نفع خواهان صادر شود و خوانده از اجرای رای خودداری نماید، خواهان از طریق اجرای احکام می‌تواند این انتقال را انجام دهد و مامور واحد اجراء به نمایندگی از خوانده سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32