دادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با قرار تامین خواسته

در صورتی که شخصی وجهی از دیگری طلبکار باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع نماید، طلبکار می تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه نمونه دادخواست فوق الزام وی به پرداخت وجه را تقاضا نماید.

مطالبه وجه

 

 

1- به دلایل فراوانی فردی می تواند از شخصی مطالبه وجه داشته باشد. این دلیل می تواند ناشی از معاملات، دین ، اجاره، قرض، ثمن مبیع، چک و ... باشد. برای مثال اگر شخصی وجهی از دیگری طلبکار باشد می تواند با مراجعه به دادگاه الزام بدهکار به پرداخت وجه را تقاضا نماید.

 باید خاطر نشان کرد به دلیل گستردگی جهات و دلایل این دعوا در اینجا بطور کلی در این خصوص صحبت می شود.

2- صرف نظر از اینکه دلیل مطالبه وجه چه چیزی است بر اساس قانون مدنی جهت آن باید قانونی باشد لذا چنانچه جهت مطالبه وجه غیر قانونی یا غیر شرعی باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد، مثلا اگر جهت مطالبه ، وجهی باشد که از فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی به دست آمده به دلیل غیرقانونی بودن جهت آن قابل طرح در دادگاه نیست.

3- مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوی بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف و قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف یا دادگاه است، همچنین به طور کلی خواهان باید در دادگاهی که خوانده اقامت دارد طرح دعوی نماید . اما اگر طرح دعوی ناشی از قرارداد باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام می شده است.

4- خواهان دعوی باید کپی مصدق مدارک خویش را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک  تحویل دهد و دفتر، مدارک را به مرجع صالح می فرستد. در مرجع صالح تعیین شعبه شده و وقت رسیدگی تعیین می شود.

5- دلایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کند می تواند مختلف و متفاوت باشد، می تواند سندی عادی، شهادت شهود، گواهی عدم پرداخت، قرارداد و ... باشد. اما بر اساس قانون مدنی ادله اثبات دعوی به : اقرار، سند، شهادت شهود، قسم و امارات تقسیم می شوند، لذا در این دعوی نیز می توان از این تقسیم بندی سود جست.

6- اقرار خوانده  ممکن است در دادگاه یا خارج از آن صورت گیرد. چنانچه اقرار در دادگاه باشد، دادگاه بر اساس آن حکم داده و این رای با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر است. اما اگر اقرار در خارج از دادگاه واقع شود خواهان دعوی باید بر آن شاهد گرفته و شهود در دادگاه به آن شهادت دهند.

7- ممکن است دلیل خواهان دعوی، سند باشد. سند ممکن است رسمی یا عادی باشد. چنانچه سند دعوی رسمی باشد دادگاه بر اساس آن رای صادر می نماید مگر اینکه طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نماید که در این صورت دادگاه ابتدا به اصالت سند رسیدگی می کند.

دلیل دعوی می تواند سند عادی نیز باشد، در مورد سند عادی نمی توان ادعای جعل کرد بلکه می توان ادعای انکار یا تردید کرد .

انکار یعنی اینکه شخصی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شده خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید نماید.

8- در صورت وجود شاهد نیز می توان شهود را دلیل اثبات ادعا قرارداد. وجود حداقل دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات دعوی لازم است. چنانچه دو شاهد وجود نداشت مدعی می تواند قسم خویش را به شاهد اضافه کرده و دلیل اثبات ادعای خود قرار دهد.

9- اما با توجه به ماده 1321 قانون مدنی : " امارات وجود اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود." لذا برخی امارات در قانون ذکر شده است و برخی به نظر قاضی واگذار شده است.

از جمله مواردی که به  قاضی کمک می کند تا اوضاع و شرایط را بهتر درک کند و مدعی برای اثبات ادعای خود می تواند  از آنها استفاده نماید می توان به معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع  به کارشناس اشاره کرد. در این موارد با توجه به اوضاع و احوال به دست آمده از معاینه و تحقیق محلی و امر کارشناسی شده دادگاه به صدور رای اقدام می نماید.

 10– در مورد مطالبه وجه می توان در صورت نداشتن مدرک جهت اثبات ادعا به سوگند نیز استناد نمود. باید توجه داشت تقاضای قسم  قابل توکیل ( به وکیل واگذار کردن ) است  اما قسم خوردن را نمی شود  توکیل کرد.

همچنین قسم  قاطع دعوی می باشد و هیچ گونه اظهاری که مخالف آن باشد از طرف دعوی پذیرفته نیست.

11- چنانچه رای صادره به نفع خواهان صادر شود پس از قطعی شدن حکم وی می تواند جهت اجرای آن به واحد اجرای حکم مراجعه کرده و تشکیل پرونده اجرایی دهد .

12-در ابتدا اجراییه برای محکوم علیه فرستاده می شود. بر اساس قاون اجرای احکام محکوم علیه باید ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا گذارد.

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  پس از ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم توسط  محکوم علیه با درخواست محکوم له قسمت اجرا جهت شناسایی اموال از محکوم علیه از مراجع ذیربط استعلام به عمل می آورد. در صورت یافتن مالی از این طریق قسمت اجرا اقدام به توقیف آن می نماید اما اگر در صورت استعلام مالی از محکوم علیه یافت نشود و محکوم له نیز نتواند مالی از وی معرفی نماید محکوم له می تواند تقاضای جلب او را بنماید.

13- در آخر باید گفت خواهان دعوا باید هر نوع مدرکی را که ثابت کننده ادعای خود می داند ضمیمه دادخواست نماید و چنانچه شاهد بر ادعای خود دارد با ضمیمه کردن استشهادیه به دادخواست سعی در اثبات دعوا نماید .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

 

 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :