دادخواست الزام خوانده به ایفاء تعهد

در صورتی که شخصی مطابق قراردادی متعهد به انجام عملی شود و به تعهد خود عمل نکند، متعهدله می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه دادخواست فوق علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32