دادخواست الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت وجه

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه نامه ای متعهد به پرداخت وجهی شده باشد و به تعهد خود عمل نکند، طلبکار می تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور، الزام وی به انجام تعهد را از دادگاه تقاضا نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32