دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار حیوان

در صورتی که مبیع حیوان باشد، مشتری می تواند تا سه روز پس از عقد، آن را فسخ نماید و در صورت عدم پذیرش فروشنده، خریدار می تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور، تأیید فسخ معامله را از دادگاه تقاضا نماید.

فسخ معامله به دلیل اعمال خیار حیوان

 

1 – چنانچه در معامله‌ای که بین افراد انجام میشود مال مورد معامله حیوان باشد مشتری می‌تواند تا سه روز از زمان معامله، معامله را فسخ نماید.

2- اگر فروشنده حاضر به فسخ معامله نشود خریدار باید ابتدا اظهارنامه‌ای مبنی بر" فسخ معامله" برای فروشنده ارسال نماید.

3- پس از آن باید دادخواستی مبنی بر "تایید فسخ معامله به دلیل اعمال خیار حیوان" علیه فروشنده مطرح نماید.

4- خریدار می‌تواند دعوای مذکور را در محل اقامت خوانده یا محلی که قرارداد در آنجا بسته شده مطرح نماید.

5- خواهان باید دادخواست و مدارک خود را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد.

6- خواهان باید اظهارنامه ارسالی به خوانده را نیز ضمیمه مدارک خود نماید.

7- دفتر خدمات الکترونیک پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

8- پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی، زمان دادرسی به طرفین اعلام می‌شود.

9- رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

10- این دعوا مالی است و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت می‌شود.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ثبت نظر :