دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

در صورتی که یکی از طرفین بعد از انجام قرارداد در همان مجلس و پیش از پراکنده شدن خواستار فسخ قرارداد بوده و دیگری نپذیرد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق و با اعمال خیار مجلس، تایید فسخ قرارداد را از دادگاه تقاضا نماید.

فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

 

1 -  هنگامی که دو طرف اقدام به انعقاد عقد بیع می‌کنند بر اساس قانون مدنی دارای بعضی از اختیارات هستند که می‌توانند عقد منعقد شده را فسخ نمایند. یعنی معامله‌ای را که انجام داده‌اند برهم بزنند.

2- یکی از این اختیارات،" خیار مجلس" است که طبق قانون مدنی هر یک از طرفین بعد از عقد و قبل از اینکه از هم جدا شوند اختیار فسخ معامله را دارند.

3- در این خیار طرفی که پشیمان شده است و می‌خواهد از حق فسخ خود استفاده کند باید قبل از اینکه دو طرف از هم جدا شوند اراده خود را بیان کند. یعنی به طرف مقابل بگوید که می‌خواهد معامله را فسخ نماید.

4- البته باید توجه داشت هر یک از طرفین زمانی می‌تواند از این حق استفاده کند که در قراردادی که امضاء کرده است خیارات را ساقط نکرده باشد. زیرا معمولا در قراردادهایی که افراد منعقد می‌کنند اختیار فسخ معامله را نیز ساقط می‌کنند.

5- حال اگر طرفین اختیار فسخ معامله را داشتند و یکی از طرفین از خیار مجلس استفاده کرد، دو حالت پیش می‌آید.

6- اول اینکه طرف مقابل موافقت کرده و بدون مشکل معامله فسخ می شود و یا اینکه وی حاضر به این کار نمی‌شود.

7- در حالت دوم یعنی جایی که طرف مقابل حاضربه فسخ نمی‌شود،  کسی که می‌خواهد معامله را فسخ کند راهی جز مراجعه به مراجع قضایی ندارد.

8- در مرحله اول خواهان فسخ ، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر اعلام فسخ برای طرف مقابل ارسال نماید.

9- پس از آن خواهان فسخ،  باید دادخواستی مبنی بر" تایید فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس" به مرجع قضایی تقدیم کند. در این دعوا خواهان کسی است که می‌خواهد قرارداد را فسخ نماید و خوانده طرف مقابل وی می‌باشد.

10- خواهان باید مدارک خود را به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل می‌دهد.

11- دفاتر خدمات قضایی مدارک را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

12- پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی، زمان دادرسی به طرفین اطلاع داده می‌شود.

13- خواهان می ‌تواند دعوای مطروحه را در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد طرح نماید.

14- دادگاه پس از بررسی رای خود را صادر می‌نماید.

15- رای صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر است.

16- پس از صدور رای به نفع خواهان، وی می‌تواند جهت استرداد ثمن یا مبیع اقدامات لازم را انجام دهد.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ثبت نظر :