دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف از شرط صفت

در صورتی که مورد معامله فاقد وصفی باشد که در ضمن عقد شرط شده است، طرفی که شرط به نفع شده می‌تواند با اعمال خیار تخلف از شرط صفت و با استفاده از نمونه دادخواست فوق، تایید فسخ قرارداد را از دادگاه تقاضا نماید.

فسخ معامله به دلیل تخلف از شرط صفت

 

1 – در قانون مدنی از شرط صفت صحبت شده است . شرط صفت شرطی است که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله باشد. به بیان دیگر شرط صفت یعنی اینکه برای خریدار صفتی در مورد موضوع معامله مهم باشد و آن را در قرارداد بیاورد و پس از آن مشخص شود صفت مذکور در مورد معامله وجود ندارد، در اینجا تخلف از شرط صفت اتفاق افتاده است.

2- اگر در ضمن قراردادی شرط صفت شده باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است می‌تواند معامله را همان طور که هست قبول کند یا اینکه معامله را فسخ نماید.

3- در صورتی که خریدار بخواهد معامله را فسخ نماید در ابتدا باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ معامله به دلیل تخلف از شرط صفت به طرف مقابل ارسال نماید.

5- دعوای مذکور مالی است لذا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه باشد.

6- دعوای مذکور می‌تواند در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد اقامه شود.

7- در دادخواست خواهان، خریدار است و خوانده، فروشنده است. خواسته نیز "تایید فسخ معامله به دلیل تخلف از شرط" می‌باشد.

8- خواهان باید دادخواست و مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد. پس از تعیین شعبه و تعیین وقت، وقت رسیدگی به طرفین اعلام می‌شود.

9- رای صادره در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ثبت نظر :