دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

در صورتی که یکی از طرفین به شرطی که در ضمن عقد آمده عمل نکند و دیگری امکان اجبار وی را به آن نداشته باشد، طرفی که شرط به نفع او شده می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق تایید فسخ قرارداد را به دلیل تخلف شرط از دادگاه تقاضا کند.

فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

 

1 – در قانون مدنی شروطی که در قرارداد قابل ذکر می‌باشند و می‌توان آنها را در قرارداد ذکر کرد بر سه دسته تقسیم شده‌اند. شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل.

2- شرط صفت یعنی شرطی در مورد کمیت یا کیفیت مورد معامله شده باشد. یعنی ذکر شود مورد معامله دارای ویژگی خاصی باشد.

3- شرط نتیجه یعنی اینکه تحقق کاری در بیرون و خارج از قرارداد شرط شود.

4- شرط فعل یعنی اینکه انجام کاری یا عدم انجام کاری بر یکی از طرفین قرارداد یا یک شخص دیگری غیر از طرفین قرارداد شرط شود. به این معنی که یکی از طرفین معامله ملزم می‌شود کاری را انجام دهد یا ملزم می‌شود کاری را انجام ندهد.

5- حال اگر در قرارداد شرطی ذکر شود که شرط صفت باشد و معلوم شود آن شرط وجود ندارد کسی که شرط به نفع او شده است می‌تواند معامله را فسخ نماید.

6- خواهان فسخ در ابتدا باید اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل مبنی بر فسخ معامله ارسال نماید.

7- پس از آن باید دادخواستی مبنی بر فسخ معامله به خاطر تخلف از شرط تهیه نماید.

8- خواهان باید مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.

9- دعوای مذکور مالی بوده و می‌تواند در شورای حل اختلاف یا دادگاه مطرح شود.

10- حکم صادره در این دعوا قابل تجدیدنظر است.

11- اگر شرطی که در قرارداد آمده شرط فعل باشد کسی که ملزم به اجرای شرط شده باید آن را انجام دهد و اگر این کار را نکند کسی که شرط به نفع او شده است می‌تواند اجبار وی را از دادگاه بخواهد.

12- مورد دیگر این است که اگر شخصی که ملزم به انجام کاری است آن را انجام ندهد و اجبار وی نیز ممکن نباشد ولی شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن کار را انجام دهد.

13- لذا چنانچه ملاحظه می‌شود اگر کسی که ملزم به به انجام شرط شده است آن را انجام ندهد شخصی که شرط به نفع او شده است باید در ابتدا الزام وی را به انجام شرط بخواهد و اگر الزام وی به نتیجه نرسید می‌تواند دعوای فسخ قرارداد را مطرح نماید.

14- در اینجا نیز کسی که می‌خواهد قرارداد را فسخ نماید باید اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل ارسال نماید.

15- پس از آن دادخواستی مبنی بر فسخ معامله تهیه نماید و همراه با مدارک دیگر آنها را تحویل دفاتر خدمات الکترونیک بدهد.

16- این دعوا ممکن است مالی باشد یا غیر مالی و ممکن است در شورای حل اختلاف یا دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد.

17- حکم دعوای مذکور قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

ثبت نظر :