دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

در صورتی که شرایط زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه شود، می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق صدور حکم طلاق را از دادگاه تقاضا نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32