دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

در صورتی که موجر پس از منقضی شدن مدت اجاره خواستار افزایش نرخ اجاره بها بوده و مستاجر حاضر به قبول افزایش اجاره بها نیست، موجر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق تعدیل و افزایش اجاره بها را از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :