print-icon

دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت زوجه)

در صورتی که عقد نکاح بدون رعایت غبطه و مصلحت زوجه انجام پذیرد، زوجه می تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور بطلان عقد نکاح را از دادگاه تقاضا نماید.

بطلان نکاح

 

1 – نکاح از جمله عقود لازم است . یعنی طرفین نمی توانند برای خود حق فسخ قائل شوند .

2 – اما قانونگذار به دلیل مصلحت زوجین در صورت به وقوع پیوستن مواردی حق فسخ را برای زوجین در نظر گرفته است .

3 – همچنین نکاح با طلاق یا بذل مدت در عقد منقطع نیز منحل می شود .

4 – اما در مواردی عقد نکاح اساسا باطل است به این معنی که انگار عقدی واقع نشده است . در مواد مختلف قانون مدنی مواردی که باعث بطلان نکاح می شود ذکر شده است . مواردی که در قانون آمده است به شرح زیر می باشد :

1 ) نکاح با محارم .

2 ) نکاح با خواهر زن .

3 ) نکاح با دختر خواهر یا برادر زن . در این مورد اگر زوجه به ازدواج شوهرش رضایت دهد دیگر آن ازدواج باطل نیست .

4 ) نکاح با زنی که مجبور یا مکره است . در این مورد نیز چنانچه زن پس از عقد آن را تنفیذ کند عقد دیگر باطل نیست .

5 ) نکاح با زن شوهردار .

6 ) نکاح با زنی که در عده طلاق یا وفات است . با علم به دانستن عده و حرمت ازدواج .

7 ) نکاح در حال احرام .

8 ) نکاح با زن سابق خود در حالی که با لعان از وی جدا شده باشد .

9 ) نکاح با زنی که با وی زنا کرده و در آن هنگام زن شوهر داشته یا در عده رجعیه بوده است .

10 ) نکاح با زنی که قبلا  با دختر یا مادر وی زنا یا نزدیکی به شبهه صورت گرفته باشد .

11 ) نکاح با زنی که سه مرتبه متوالی زوجه او بوده و مطلقه شده باشد .

12 ) نکاح با زنی که 9 بار از وی طلاق گرفته شده و 6 طلاق آن عدی بوده باشد .

13 ) نکاح دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب .

14 ) نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان .

15 ) تعلیق در عقد نکاح .

16 ) عدم تعیین مهر و مدت در عقد منقطع .

17 ) عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر ، طوری که موجب شبهه برای ایشان شود .

18 ) عدم توالی بین ایجاب و قبول .

19 ) نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری . در این مورد اگر ولی عقد را تنفیذ نماید نکاح باطل نمی شود .

20 ) عدم رعایت مصلحت دختر در ازدواج .

5 - در این موارد نکاح باطل است و شخص ذینفع می تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد . برای مثال زنی که شوهرش با خواهر زاده یا برادر زاده اش بدون اجازه وی ازدواج کرده می تواند بطلان ازدواج آنها را از دادگاه بخواهد . همچنین زنی که مکره یا مجبور بوده می تواند بطلان  ازدواجش را از دادگاه بخواهد . در موردی نیز که دختر باکره بدون اذن ولی خود ازدواج کرده است ، ولی می تواند بطلان ازدواج دخترش را از دادگاه بخواهد . همچنین دختری که در ازدواجش رعایت غبطه و مصلحتش نشده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و بطلان ازدواجش را بخواهد .

6 – این دعوا غیر مالی است و در دادگاه خانواده رسیدگی می شود .

7 – رای صادره در این مورد قابل تجدیدنظر است .

8 – خواهان باید کپی مدارک شناسایی ، ازدواج و باقی مدارکی که می خواهد به آنها استناد کند را  به دفاتر قضایی الکترونیک تحویل دهد .

9 – با صدور رای به نفع خواهان و پس از قطعی شدن رای ، وی باید برای ثبت بطلان ازدواج خود به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و این واقعه را ثبت نماید .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :