شکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

در صورتی که شخصی امضای دیگری را جعل نموده و از آن برای انجام معامله یا انتقال مال از طرف صاحب امضا استفاده کند، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.

31 مرداد 1395
داریوش حسن پور

پاسخ

31 مرداد 1395
داریوش حسن پور

پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32