print-icon

دادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم کسب اذن ولی)

در صورتی که دختری بدون کسب اذن از ولی خود ازدواج کند، ولی می‌تواند  با ارائه نمونه دادخواست فوق بطلان  نکاح را از دادگاه درخواست نماید.

بطلان نکاح

 

1 – نکاح از جمله عقود لازم است . یعنی طرفین نمی توانند برای خود حق فسخ قائل شوند .

2 – اما قانونگذار به دلیل مصلحت زوجین در صورت به وقوع پیوستن مواردی حق فسخ را برای زوجین در نظر گرفته است .

3 – همچنین نکاح با طلاق یا بذل مدت در عقد منقطع نیز منحل می شود .

4 – اما در مواردی عقد نکاح اساسا باطل است به این معنی که انگار عقدی واقع نشده است . در مواد مختلف قانون مدنی مواردی که باعث بطلان نکاح می شود ذکر شده است . مواردی که در قانون آمده است به شرح زیر می باشد :

1 ) نکاح با محارم .

2 ) نکاح با خواهر زن .

3 ) نکاح با دختر خواهر یا برادر زن . در این مورد اگر زوجه به ازدواج شوهرش رضایت دهد دیگر آن ازدواج باطل نیست .

4 ) نکاح با زنی که مجبور یا مکره است . در این مورد نیز چنانچه زن پس از عقد آن را تنفیذ کند عقد دیگر باطل نیست .

5 ) نکاح با زن شوهردار .

6 ) نکاح با زنی که در عده طلاق یا وفات است . با علم به دانستن عده و حرمت ازدواج .

7 ) نکاح در حال احرام .

8 ) نکاح با زن سابق خود در حالی که با لعان از وی جدا شده باشد .

9 ) نکاح با زنی که با وی زنا کرده و در آن هنگام زن شوهر داشته یا در عده رجعیه بوده است .

10 ) نکاح با زنی که قبلا  با دختر یا مادر وی زنا یا نزدیکی به شبهه صورت گرفته باشد .

11 ) نکاح با زنی که سه مرتبه متوالی زوجه او بوده و مطلقه شده باشد .

12 ) نکاح با زنی که 9 بار از وی طلاق گرفته شده و 6 طلاق آن عدی بوده باشد .

13 ) نکاح دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر اهل کتاب .

14 ) نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان .

15 ) تعلیق در عقد نکاح .

16 ) عدم تعیین مهر و مدت در عقد منقطع .

17 ) عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر ، طوری که موجب شبهه برای ایشان شود .

18 ) عدم توالی بین ایجاب و قبول .

19 ) نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری . در این مورد اگر ولی عقد را تنفیذ نماید نکاح باطل نمی شود .

20 ) عدم رعایت مصلحت دختر در ازدواج .

5 - در این موارد نکاح باطل است و شخص ذینفع می تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد . برای مثال زنی که شوهرش با خواهر زاده یا برادر زاده اش بدون اجازه وی ازدواج کرده می تواند بطلان ازدواج آنها را از دادگاه بخواهد . همچنین زنی که مکره یا مجبور بوده می تواند بطلان ازدواجش را از دادگاه بخواهد . در موردی نیز که دختر باکره بدون اذن ولی خود ازدواج کرده است ، ولی می تواند بطلان ازدواج دخترش را از دادگاه بخواهد . همچنین دختری که در ازدواجش رعایت مصلحتش نشده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و بطلان  ازدواجش را بخواهد .

6 – این دعوا غیر مالی است و در دادگاه خانواده رسیدگی می شود .

7 – رای صادره در این مورد قابل تجدیدنظر است .

8 – خواهان باید کپی مدارک شناسایی ، ازدواج و باقی مدارکی که می خواهد به آنها استناد کند را  به دفاتر قضایی الکترونیک تحویل دهد .

9 – با صدور رای به نفع خواهان و پس از قطعی شدن رای ، وی باید برای ثبت بطلان ازدواج خود به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و این واقعه را ثبت نماید .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :